9 De heer RASENBERG wil weten wie verantwoordelijk is voor de financiële konsekwenties ten aanzien van de extra huur voor het pand Kerkzicht. Hij zou graag in de commissie hierop antwoord krijgen. De heer REIJNDERS dankt voor het snel realiseren van het plaatsen van de speelwerktuigen. De heer GORISSEN vraagt wanneer er met de nieuwe afspraken betreffende de Blauwstraat begonnen wordt. Wethouder OOMS deelt mede, dat iemand zich bereid heeft verklaard om het paaltje drie keer per week te bedienen, namelijk op woensdag, vrijdag en zaterdag. Het materiaal hiervoor is besteld. De bewoners van de Blauw straat zullen schriftelijk worden geïnformeerd. De afsluiting zal op zo een kort mogelijke termijn worden gepubliceerd. De heer IJZERMANS zou graag verduidelijking willen hebben over wat men wel en niet mag meegeven met de huisvuilwagen. Wethouder OOMS zegt dat er momenteel streng gecontroleerd wordt op de stortplaats. De verordening moet zo snel mogelijk aangepast worden. In de brief die de ambtenaren van de ophaaldienst hadden meegekregen stond vermeld wat men mee moest nemen en wat niet. In de redactie van die brief was een fout geslopen. Dit is inmiddels hersteld. De heer IJZERMANS vraagt wanneer de bestratingsaanpassing bij de apotheek gerealiseerd wordt, met name de verbreding van het trottoir. Hij stelt voor om het pleintje te beperken tot één parkeerplaats, zodat het een soort erfje wordt. Wethouder OOMS zal dit met gemeentewerken opnemen. De heer VAN REIJEN vraagt hoe het met de voortgang van de kinderopvang is Wethouder HEIJMANS antwoordt dat in de commissies van juli de samenwer kingsovereenkomsten met Dinteloord en Nieuw-Vossemeer aan de orde komen. Na de vakantie zal het gastouderprojekt opgestart worden. Met de Stich ting Regionaal Centrum zullen gesprekken gevoerd worden, deze zal de uitvoerende taken op zich gaan nemen. De Stichting Regionaal Centrum zal een exploitatie-opzet en een begroting indienen, zodat bekeken kan worden of het een budgettair-neutrale zaak zal zijn voor de gemeenten. Ondertussen vindt er ook een onderzoek plaats naar de verbouw van 'De Parkrakkers 1Er worden door het ministerie een aantal voorwaarden gesteld waaraan de huisvesting moet voldoen. De gemeente streeft er naar om het gastouderprojekt kort na de vakantie en het kinderdagverblijf op het eind van het jaar op te starten. Op de vraag van de heer IJZERMANS of er al bedrijven hebben gereageerd, antwoordt wethouder HEIJMANS dat er een drietal bedrijven hebben gerea geerd, namelijk ENKA, Bac Color en de Rabobank. Binnenkort zal er met deze bedrijven worden gepraat. De gemeente heeft ook interesse getoond. De heer VAN ZANTVLIET informeert of Zuid-Holland met het huisvuil inder daad ook naar Kragge 2 zal komen. De VOORZITTER zegt dat West-Brabant zijn slib naar Zuid-Holland brengt en dat daar tegenover staat dat Zuid-Holland een paar ton huisvuil naar West-Brabant brengt. Het is nog onduidelijk op welke plaats dat zal komen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1991 | | pagina 109