-11- Mevrouw ONLAND-VAN HAAREN wil het betoog t.a.v. klachten van mevrouw van de Watering ondersteunen. Als men zich dan niet tot het stadhuis wendt dan gebeurt dat wel bij raadsleden aan huis, zoals bij haar. Zij meent, dat het niet acceptabel is, dat moet worden gewacht tot dat de ENWA het ontvangststation in Fijnaart heeft overgenomen. Overigens blijkt, dat niet overal de kwaliteit te wensen overlaat, maar blijft het beperkt tot be paalde wijken. Bewijs is, dat de ontvangst op de eigen antenne goed is en op de kabel slecht. Zij vindt het een trieste zaak, dat al jaren bij Fijnaart wordt geklaagd en dat er geen resultaat wordt geboekt. Zij vraagt zich ook af hoe het in de andere z.g. "Fijnaartgemeenten" er bij staat. Zijn daar ook klachten of is dat alleen in Steenbergen het geval. Wethouder ADRIAANSEN zegt toe om morgen direct na te gaan of zijn in formatie over het gebrek aan klachten juist is. De gemeente Steenbergen is reeds jaren op alle niveaus bij Fijnaart aan het proberen om de kwaliteit verbeterd te krijgen. Daarom is hij blij met de overgang van de signaal levering door ENWA. Typisch is, dat de satellietprogramma's goed zijn, terwijl sommige andere programma's wisselend min of meer slecht doorkomen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 25. RONDVRAAG (begin J. v.d. Watering) 25.1. Softdrugsgebruik De Dam (voorzitter) De VOORZITTER heeft er behoefte aan in te gaan op een vraag van de heer Franken in de commissie, gesteld naar aanleiding van een krante artikel in B.N. over drugsgebruik in De Dam. Hij heeft de laatste weken herhaaldelijk overleg gevoerd met de groepscommandant van de rijkspolitie over deze zaak. Het college is ontzettend geschrokken van het krante artikel over het gebruik van softdrugs in een gesubsidieerd gebouw als De Dam. B en w hebben dan ook besloten een indringend gesprek te hebben met het bestuur, want dit is niet te tolereren. Het uitgangspunt van het gesprek zal zijn, dat onder geen enkele voorwaarde gebruik van drugs zal worden toegestaan. Deze opvatting vindt volledige ondersteuning bij de rijkspolitie. De groepscommandant is bereid eind augustus/begin september, als het onderzoek hopelijk afgesloten is, een uitvoerig gesprek met de gemeente raad te houden over de drugsproblematiek in Steenbergen en de aanpak daar van. Hij gaat er vanuit, dat de raad op een dergelijk gesprek zeer prijs stelt De heer FRANKEN denkt, dat het ook van belang is, dat de groepscomman dant een gesprek heeft met de gebruikers van De Dam en de leiding. De VOORZITTER antwoordt, dat dit in het kader van het onderzoek gebeurt. Daarnaast gaan b en w indringend met het bestuur praten. De heer VAN REIJEN ondersteunt hetgeen de heer Franken heeft gezegd. Een gesprek met de adjudant stelt hij zeer op prijs. Uit de krante artikelen heeft hij wel begrepen, dat de rijkspolitie een compliment ver dient De VOORZITTER beaamt dit en zal het compliment aan de adjudant door geven Mevrouw ONLAND-VAN HAAREN onderschrijft hetgeen de vorige sprekers betoogden. Zij krijgt de indruk, dat softdrugs niet zo erg zijn. In Amerika is gebruik daarvan heel normaal. Het grote gevaar is de stap van soft- naar harddrugs. Daarom is het zeer belangrijk om ook het gebruik van softdrugs te verbieden. Mevrouw MACHIELSE-SCHOUTEREN vraagt of het gerucht, dat De Dam eind van het jaar gesloten wordt, juist is. De VOORZITTER ontkent dit.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1989 | | pagina 85