-13- 9.10. Jachtverbod op beschermde vogelsoorten (C. van Reij en) De heer VAN REIJEN zag tot zijn grote schrik in de krant een lijstje waaruit blijkt dat Steenbergen één van de vier gemeenten in West-Brabant is, die geweigerd heeft de jacht op beschermde vogels te verbieden. Het gaat om negen onschadelijke vogelsoorten. Wethouder OOMS herinnert zich, dat deze kwestie in de b en w-ver- gadering aan de orde is geweest en de raad is meegedeeld. Hij zegt toe de stukken opnieuw in het college aan de orde te stellen. De VOORZITTER denkt, dat het goed is om samen met de raad na te gaan welk beleid in deze moet worden gevoerd. 9.11. Inzameling plastic flessen door Chemokar (C. van Reij en) De heer VAN REIJEN, verwijzend naar het antwoord van het college op zijn vraag in de commissie financiën, vraagt of plastic flessen wel of niet door de chemokar worden meegenomen. Wethouder OOMS heeft begrepen, dat dit niet het geval is. De heer VAN REIJEN concludeert, dat dus die flessen op de vuilnis stortplaats terecht komen. Als t.z.t. niet tot aparte verbranding wordt overgegaan komt er dyoxine vrij De heer HAGE licht toe dat de chauffeur van de chemokar de mensen adviseert om het niet mee te geven, omdat de A.V.R. het nog niet dyoxine- vrij kan verbranden. Het is dus voorlopig voor het milieu nog beter, dat de plastic flessen in de vuilniszak worden gedeponeerd. De heer VAN REIJEN heeft als informatie van de A.V.R.dat als plastic apart wordt aangeboden, verbranding dyoxine-vrij geschiedt. De heer HAGE weet, dat dit in verband met de zeer hoge kosten nog steeds niet kan. Mevrouw ONLAND-VAN HAAREN heeft vandaag tijdens de milieu-dag in Den Bosch gehoord, dat een en ander afhankelijk is van de soort plastic. Omdat op de flessen de samenstelling nog niet vermeld staat is selectie nog niet mogelijk. De VOORZITTER weet, dat de discussie hierover thans volop aan de gang is en dat ook het college deze op de voet volgt. De heer VAN REUEN vindt wel, dat er duidelijkheid moet bestaan over de handelswijze van de bediener van de chemokar. Of hij neemt de plastic flessen mee óf dat gebeurt niet. 9.12. Bestemming huidig politiebureau (C. Franken) De heer FRANKEN vraagt wat met de panden gaat gebeuren na de ver huizing naar het nieuwe politiebureau. De VOORZITTER antwoordt, dat de verhuizing gepland is op 16 november en de officiële opening op 30 november a.s.. Wethouder OOMS heeft gehoord, dat Domeinen er zoveel geld voor vraagt, dat de projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken. Schijnbaar wil Domeinen de woningen apart gaan verkopen. De VOORZITTER wacht de ontwikkelingen af. 9.13. Verzakking talud Zeelandweg-oost (J. van Zantvliet) De heer VAN ZANTVLIET vraagt naar de stand van zaken. In de vorige raadsvergadering heeft hij hiernaar geïnformeerd. Ondanks een brief van 21 april 1988 van het waterschap aan de betrokken bewoners zijn er nog geen maatregelen getroffen. Wethouder OOMS weet, dat het ook het waterschap heeft verrast, dat het uitgevoerde herstel niet afdoende bleek te zijn. De aanstaande vergadering van het dagelijks bestuur van Zoomvliet stelt hij deze kwestie aan de orde. De heer VAN ZANTVLIET verzoek dringend om de taluds vóór het a.s. seizoen op te knappen.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1989 | | pagina 142