-9- De provincie heeft bovendien een flink deel van de gemeentetoedeling voor z.g. knelpunten afgehaald. Argument tegen is ook, dat het op de eerste plaats aan de eigenaar is zijn eigendom in goede staat te houden waarbij er toch van kan worden uitgegaan, dat de meeste eigenaren dit ook kun nen. Bovendien gaat het nogal eens over achterstallig onderhoud. Men kan zich toch in goede gemoede afvragen, waarom de gemeenschap de modernise ring van douchecellen, toiletten e.d. zou moeten betalen of daarin bij dragen. Het college, daarin gesteund door de raad, wil het stadsbeeld opkrikken. Het voorbeeld is de Visserstraat/Poststraat en de hoek Markt/Grote Kerk straat, waaraan ook de raad de hoogste prioriteit heeft toegekend. Daar mee wordt ook en vooral de volkshuisvesting gediend en dat slaat bij de burgerij goed aan, want men woont in Steenbergen graag in de stad. Het Napoleonhuis toont dit aan. De heer FRANKEN staat, gezien de beperkt beschikbare gelden, achter het voorstel van b&w. De heer VAN ELZAKKER steunt het voorstel van het college. De heer IJZERMANS wijst er op, dat het college in zijn voorstel, op blad zijde 2, zegt bij de provincie op een extra bijdrage voor particuliere woningverbetering heeft aangedrongen. Daarmee geven b&w aan, dat het eigenlijk wel nodig is. Hij is het er wel mee eens, dat de sanering door moet gaan, maar wellicht zou dat wat kunnen worden getemporiseerd. Er moet voor gewaakt worden, dat enerzijds het centrum wordt opgeknapt, ter wijl anderzijds de centrumomgeving verpaupert. Hij bestrijdt of met f. 50.000,slechts enkele gevallen kunnen worden geholpen. In het verleden heeft de raad maxima naar verbeteringscategorie vastgesteld en dan zijn er veel meer mensen te helpen. Dat kan ook nu. Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN steunt het voorstel van de heer IJzermans. De heer REIJNDERS steunt het voorstel van de heer IJzermans, waarbij de kriteria en maxima kunnen worden aangescherpt. Hij denkt daarbij aan wo ningen, die zonder verbetering over enige tijd rijp zijn voor sloop en er dan een lege plek ontstaat. Het mag niet gaan om luxe, maar om behoud en dan zal het neerkomen op slechts enkele gevallen, waartoe f. 50.000, ruim voldoende is. Mevr. VAN DE WATERING herinnert er aan, dat de raad in 1985 met gegronde redenen de categorie particuliere woningverbetering heeft geschrapt. Als argument gold toen ook, dat het subsidiebedrag van dien aard was dat, de aan subsidiëring verbonden eisen de aanvragers deed besluiten van subsi die af te zien. Wethouder OOMS merkt op, dat het eerste jaar van de Stads- en dorpsver nieuwing een post voor particuliere woningverbetering is opgevoerd. B&w en de raad zijn daarvan afgestapt, omdat alle aanvragen werden ingetrok ken, omdat de voorwaarden niet aantrekkelijk genoeg waren. Men moest re keningen overleggen van aannemers en installateurs en dan deed men het liever zelf. De discussie is in feite een herhaling van toen. De heer IJZERMANS vraagt zich af waar de mensen terecht kunnen als de dakconstructie het begeeft, muren vochtdoorlatend zijn e.d. typ:IS/0902(7)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 9