gemeente Steenbergen van de vergadering van de raad op 24 november 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Aanwezig: Derksen, A.J.M. Adriaansen, A.J. van Elzakker, H.G. Franken, C.A. Hage, D.G. He ijmans, A.J. Machielse-Schouteren, D.E.M. van Nispen-Aarden, A.W.M.H. Onland-van Haaren, M.A.F.H. Ooms, C.J. van Re ij en, C.H. Reijnders, M.P.M. van Schilt, J. van de Watering, J.L.M. IJzermans, A.G.M.. van Zantvliet, J.W.C. Meulblok, W.P. voorzitter wethouder lid lid lid lid lid lid lid wethouder lid lid lid lid lid lid secretaris Publieke tribune: 14 personen Pers 3 personen bladz 3 INHOUD 1. Opening 2. Vaststelling notulen openbare vergadering 27 oktober 1988 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen A.V.l. Actie V.B.V. t.a.v. schoolroutes (C. Franken) A.VI.9. Overlasy sportcentrum v. Glymesstraat (C. v. Reijen) 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling bouwtoezicht West-Brabant 5 5. Aanpassing gemeenschappelijke regeling streekgewest Westelijk Noord-Brabant 6. Votering krediet ad. f. 17.230,ter vervanging c.v.-ketel in het pand Kaaistraat 2 (3e wijziging begroting 1988) 7. Grondtransacties Kruispoort met diverse personen 8. Verkoop grond aan de S.R.W., Noord-oost 2e fase en Oostdam/ Binnenvest 9. Verkoop 1050 m^ grond met opstal aan Van Merriënboer b.v. te Kruisland 6 10. Vestiging zakelijk recht t.b.v. N.V. Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant aan de Dinteloordseweg

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 98