-8- De heer V. REIJEN komt de suggestie van mevr. van Nispen- Aarden reëler voor dan het aanstraten, want dan gaat de tuin er weer aan. Wellicht is het mogelijk de verkeersruggen door te zagen en halve weg te leggen. Mevr. V. NISPEN-AARDEN gaat het niet alleen om die tuin maar ook om de verkeersveiligheid op de hoek. Wellicht is de bewoner te bewegen de tuin in de bocht wat af te ronden, waarna een betonnen pad voldoende is. Aanstraten zal de situatie zeker verergeren. De heer VAN REIJEN denkt, dat overleg met betrokkene best kansen voor een goede oplossing biedt. De VOORZITTER zegt toe, dat de hele kwestie opnieuw wordt bekeken. 18.5. Begeleiding asielzoekers (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN heeft in de krant gelezen, dat het in Nieuw- Vossemeer met de begeleiding van asielzoekers niet goed gaat. Hij vraagt of er in Steenbergen ook problemen zijn. De VOORZITTER kent maar één probleem en dat is, dat een asiel zoeker graag naar een grotere stad wil om wat meer aanspraak met land- en lotgenoten te kunnen hebben. Dit laatste wil de minister nu juist niet, want deze wil spreiding over het gehele land. Gezegd mag ook wel eens worden, dat de gemeente erg veel medewerking ondervindt van vrijwilligers, die zich over de asielzoekers ontfermen. 18.6. Bezoek aan grotere bedrijven (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN concludeert uit het antwoord van het colle ge, dat er tot nu toe nog geen overleg met grotere bedrijven heeft plaatsgevonden. De VOORZITTER antwoordt, dat met twee bedrijven overleg is ge pleegd. B&W zijn er toen mee gestopt, omdat het groot aantal banen plannen tot zoveel onoverzichtelijkheid heeft geleid, dat niemand meer door de bomen het bos ziet. Vanmorgen heeft de secretaris nog een symposium bijgewoond, waar alles is uitgelegd. B&W willen eerst wat duidelijkheid en lijn op dit gebied alvorens weer contacten te leggen. Attent gemaakt op regelingen worden de bedrijven toch al wel, maar wat kan de gemeente doen. Als er voor de gemeente een stimulerende taak is zal die zeker worden aangepakt. De heer VAN REIJEN erkent, dat de gemeente niet voor banen kan zorgen, maar waar het de werkgelegenheidscommissie om gaat is om voeling houden met de bedrijven, zoals vergunningen en knelpunten. Daardoor zijn dreigende moeilijkheden te voorkomen en wordt werkge legenheid behouden. Ook uitbreidingsplannen, subsidies e.d. kunnen dan aan de orde komen. De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeente binnen de wettelijke kaders alle hulp biedt en dat steeds een beroep op het college kan worden gedaan. 9. SLUITING De VOORZITTER sluit om 20.15 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Aldus vastgesteld in de openh van~de raad der gemeente S 24 november 1988 de secretaris, W.r. Meulblok. adering van oorzitter A.J/M. Derksen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 97