-7- De VOORZITTER is dit niet bekend, maar het zal niet meevallen op zo'n korte termijn globale plannen gereed te hebben. De heer HEIJMANS lijkt het de moeite waard om daarvoor een medewerker vrij te maken. De VOORZITTER zal zien wat haalbaar is. In de laatste vergade ring van de verkeerscommissie was er nog veel onduidelijk. Bovendien zullen er toch adviezen ingewonnen moeten worden. Hij zegt toe morgen contacten te leggen en vraagt om een copie van de brief van het P.O.N. beschikbaar te stellen. 18.3. Wateroverlast door terreinophoging achter A.B.N. (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt of het toegezegde onderzoek snel zal plaatsvinden, want bij elke fikse regenbui ontstaat er waterover last Wethouder OOMS zal bij de betrokken eigenaar informatie inwinnen. Hij denkt, dat het een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft De heer IJZERMANS wijst er op, dat ook de mogelijkheid bestaat, dat water vanaf de openbare weg via een kolk op de grond terecht komt. Overigens gaat het om inwoners van Steenbergen, die toch rio leringsbelasting betalen. Wethouder OOMS meent, dat als het afvoer vanaf de weg betreft, de gemeente wel een taak heeft. Nadat enige tijd geleden bij een woning overtollig water is weggepompt heeft hij geen klachten meer ontvangen De VOORZITTER zegt toe, dat een en ander, voorzover de bevoegdheden strekken, zal worden nagegaan. 18.4. Verwijdering "varkensruggen" in bocht Wildenhoeksestraat (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN weet, dat begin van het jaar in een bocht van de Wildenhoeksestraat te Kruisland z.g. "varkensruggen" naast de weg zijn aangebracht, omdat vrachtwagens iemands tuinhoek bescha digden. Hij heeft vernomen, dat die inmiddels verwijderd zijn zonder dat die bewoner daar iets van wist. Het weghalen schijnt om veiligheidsoverwegingen gebeurd te zijn. Hij vraagt dan om welke veiligheidsmotieven het gaat en waarom daarover geen overleg met betrokkene is geweest. Ook is gezegd, dat volgend jaar de hoek aangestraat zal worden. De betrokken bewoner vreest nu, dat het ontbreken van de varkensruggen weer tot beschadiging van zijn tuin leiden en dat dat nog erger wordt als de hoek wordt aangestraat. Mevr. V. NISEEN-AARDEN denkt dat, als de obstakels wat kleiner waren geweest er geen problemen zouden zijn ontstaan. De aangebrachte lagen te dicht aan de weg en werden door het vrachtverkeer omhoog getild met alle gevaren van dien, vooral in het donker. Als er wordt aangestraat dan ontstaat weer het oude probleem van tuinbeschadigingIn de gemeente Wouw zijn kleinere obstakels aangebracht en die voldoen goed. Wethouder OOMS herinnert aan de vraag van de heer IJzermans in de commissie gemeentewerken om aan wegen, waar bochten worden afgesneden, varkensruggen aan te brengen. De onderhavige bocht leende zich hier uitstekend voor en dus werden die obstakels daar geplaatst. Kort daarop ging het al mis, vooral tijdens de bietencam pagne, want de vrachtwagencombinaties kunnen de bocht niet nemen en rijden van lieverlee de verkeersruggen omhoog. Daarom zijn deze on langs verwijderd, maar ook i.v.m. klachten van buurtbewoners. Be sloten is om in het voorjaar de hoek aan te straten en te voorzien van een goot. In het verleden heeft er ter plaatse een sloot gelegen en de demping daarvan leidt nu tot wateropeenhoping. Hij meent, dat na het aanstraten de situatie geen aanleiding tot klachten meer zal geven. Verwacht mag worden, dat het verkeer zich dan goed gedraagt. 5=üï

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 96