-6- 15. AFREKENING EN VASTSTELLING VAN HET DEFINITIEF SUBSIDIE OVO, REGIONAAL INSTITUUT VOOR BASISEDUCATIE OVER HET JAAR 1987 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. VOTERING KREDIET AD F.17.511,= T.B.V. HET VERPLAATSEN VAN HET HEKWERK SPORTPARK TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 17. GARANDEREN GELDLENING STICHTING REGIONAAL WONINGBEZIT T.B.V. BOUW 7 WONINGEN AAN DE OOSTDAM/BINNENVEST De heer IJZERMANS vraagt of de bouw vóór de a.s. winter zal aanvangen. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat de provincie al toestemming heeft verleend. Als de raad akkoord gaat worden morgen de heipalen besteld, zo dat op zeer korte termijn de bouw kan beginnen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 17A AANBIEDING BEGROTING 1989 VAN: A. ALGEMENE DIENST B. GRONDBEDRIJF C. CENTRAAL ANTENNE BEDRIJF D. le T/M e WIJZIGING BEGROTING 1988 INCLUSIEF RECREATIENOTA De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming de procedure te volgen, die in de aanbiedingsbrief is voorgesteld. 18. RONDVRAAG (begin: C. Franken) 18.1. Afronding bestemmingsplan Komplan-Oost (parkeerterrein ontsluiting Noord-Oost (D. Hage) De heer HAGE vraagt of bekend is wanneer met de sloop van de aangekochte en de aanleg van parkeerplaatsen wordt begonnen. B&W hebben begin dit jaar gezegd, dat er een goede kans was op een subsidie uit de provinciale knelpuntenpotIs daarvoor een aanvraag ingediend? De VOORZITTER antwoordt, dat pas met de aanleg van parkeerplaatsen kan worden begonnen zodra alle goedkeuringen ontvangen zijn en door een eigenaar vervangende nieuwbouw is gepleegd. T.a.v. de aanvraag om de provinciale bijdrage zal hij de raad de volgende vergadering informeren. 18.2. Subsidiering verbetering verkeersveiligheid kleine kernen (A. He ijmans) De heer HEIJMANS heeft van de voorzitter van de leefbaarheidsgroep in Welberg vernomen, dat van het P.O.N. bericht is ontvangen, dat voor Welberg en Kruisland elk f.20.000,= beschikbaar is als de gemeente vóór 14 november globale plannen indient. De subsidie moet blijkbaar vóór 1 december a.s. verdeeld zijn. Hij zou het jammer vinden als de gemeente f.40.000,= zou mislopen voor voorzieningen, die toch noodzakelijk zijn.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 95