-5- 9. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK EN HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN KOM STEENBERGEN De heer VAN REIJEN verklaart, dat zijn fractie niet tegen het voorstel is, maar behoudt zich het recht voor om bij het aangeven van bestemmingen standpunt in te nemen. Bij de lezing van de stukken heeft hij een vrij grote inbreng van het K.N.O.V. geconstateerd en zelfs heeft wethouder Ooms een vergadering van de afdeling Steenbergen bijgewoond. Op zich heeft hij daar geen moeite mee, want vestiging van een supermarkt ligt in haar be langensfeer. Als het college dan ook andere belangenverenigingen, zoals het F.N.V., t.z.t. in de gelegenheid stelt eenzelfde inbreng te geven. De VOORZITTER heeft daar geen enkele moeite mee, maar wijst er op, dat het nu uitsluitend om een voorbereidingsbesluit gaat. Het gemaakte voorbe houd is terecht, want er ligt geen plan op tafel, alleen een omlijnd ge bied. Als het plan aan de orde komt dan staat het eenieder vrij om zich in de procedure te mengen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 10. INTREKKING "VERORDENING OP DE KEURING VAN WAREN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN" De RAAD besluit zonder disucssie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 11. INTREKKING "DESTRUCTIEVERORDENING VAN DE GEMEENTE STEENBERGEN"; VASTSTELLING "DESTRUCTIEVERORDENING, 1988" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 12. VOTERING KREDIET AD F.357.000,= T.B.V. VERVANGEN RIOLERINGEN WEST-ZANDBERG (GED.), PASTOOR ANTONIUSSTRAAT EN EERSTE BOUTWEG (28® WIJZIGING BEGROTING 1988) De heer REIJNDERS heeft uit West-Zandberg veel positieve geluiden ge hoord. Er zijn in de Brugweg echter mensen, die denken, dat zij met pro blemen blijven zitten. Uit de commissievergadering heeft hij begrepen, dat de effecten moeten worden afgewacht. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 13. VERVANGING MARMOLEUM BASISSCHOOL PIUS-X TE WELBERG De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 14. VASTSTELLING VAN HET EDUCATIEF PROGRAMMA BASISEDUCATIE 1989 EN SUBSIDIERING OVO, REGIONAAL INSTITUUT VOOR BASISEDUCATIE VOOR HET JAAR 1989 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. «8 £5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 94