-4- 6. VERKOOP 10.900 m2 GROND OP HET INDUSTRIETERREIN AAN INSULCON BENELUX B.V. TE STEENBERGEN De heer IJZERMANS juicht het voorstel als zodanig toe, maar heeft moeite met de toezegging, dat de gemeente Steenbergen in het uiterste ge val het onderhoud van de groenstrook langs de provinciale weg ter hoogte van de nieuwbouw op zich zal nemen. De kosten daarvan zijn niet te over zien en hij vreest precedentwerking. Om de kosten éénmalig voor rekening van de gemeente te nemen acht hij wel acceptabel. Hij is bang, dat het jaarlijks onderhoud wel tot f.1.000,= a f.2.000,= kan oplopen. Als het om honderd gulden neerkomt heeft hij geen bezwaren. De VOORZITTER merkt op, dat het de bedoeling is de provincie te vragen het aanwezige hoge groen in te korten en mocht men daarmee problemen hebben dan biedt de gemeente aan zelf voor insnoeien te zorgen en dat bij te houden. In het belang van de industrievestiging lijkt hem dat zeer ver antwoord. Het frappeert spreker overigens, dat aan de ene kant er een werkgelegenheidscommissie is, die altijd vindt, dat het college niet genoeg doet - en overigens zelf onvoldoende aangeeft wat er gedaan moet worden - en aan de andere er nu in de raad bezwaar wordt gemaakt tegen een opstelling, die de vestiging van een bedrijf zeker stelt. Het lijkt hem niet, dat het onderhoud op duizenden guldens zal uitkomen, zo het even tueel al bij de gemeente terecht komt. Hij gaat er van uit, dat de provincie wel zal meewerken. De heer IJZERMANS blijft bij zijn standpunt, dat de gemeente niet voor altijd voor het onderhoud van de groenvoorziening langs de weg verantwoor delijk mag blijven. De heer REIJNDERS kan zich voorstellen dat het ook voor de andere be drijven interessant is om vanaf de provinciale weg zichtbaar te zijn. Wellicht werkt dat stimulerend voor die bedrijven, waarvan het aanzicht aan de achterkant niet zo fraai is. Hij pleit er voor om de gehele groen strook bij de uitbreiding van Reinierpolder aan te pakken. Dat voorkomt ook nieuwe verzoeken en nieuwe aanvragen bij de provincie. De VOORZITTER is bang, dat dat de kansen op succes bij de provincie kleiner maakt. Het lijkt hem verstandiger om zich nu tot deze vestiging te beperken De heer HAGE is er blij mee, dat het is gelukt Insulcon voor Steen bergen te behouden. In eerste instantie betekent het zes en twintig ar beidsplaatsen. Hij complimenteert het college met zijn flexibele opstel ling, want andere gemeenten doen ook concessies of subsidiëren. Mevr. V.D. WATERING sluit zich bij de woorden van de heer Hage aan. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 7. VOTERING KREDIET AD F.13.064,= T.B.V. DE AANSCHAF VAN EEN SUZUKI PICK-UP (27e WIJZIGING BEGROTING 1988) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 8. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN "LANDELIJK GEBIED" I.Z. VERPLAATSING BENZINESTATION AAN DE WIPSTRAAT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 15?

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 93