-3- 1. OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen welkom. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 29 SEPTEMBER 1988 ag.pt. 7, bladzijde 9. 2e alinea De heer VAN REIJEN heeft geconstateerd, dat in die alinea de woorden "het voorstel" zijn weggevallen. Besloten is n.l. overeenkomstig zijn voorstel De RAAD besluit tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept met de toevoeging als door de heer van Reijen aangegeven. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN A. INGEKOMEN STUKKEN VIII. 1. Plaatsing rustbanken in de groenstrook van de Eerste Boutweg (M Reij nders De heer REIJNDERS heeft nog contact gehad met leden van de "Werkgroep Leefbaarheid Kruisland". Gebleken is dat t.a.v. de locatie kritiek is gekomen. Door parkeerplaatsen en aanplant is de situatie n.l. nogal gewijzigd. De werkgroep vraagt om even met plaatsing te wachten, zodat ruggespraak met de bewoners kan plaatsvinden. De VOORZITTER zegt dit toe. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. B.3. Oorzaak vissterfte Middenvest (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vindt de toezegging, dat bij een herhaling direct onderzoek zal plaatsvinden, niet voldoende. Hij heeft n.l. gevraagd of het mogelijk is alsnog een onderzoek in te stellen. Als landbouwgif in het spel is dan ligt het voor de hand nu contact met de eigenaren op te nemen, waardoor een nieuwe verontreiniging wordt voorkomen De VOORZITTER antwoordt, dat de hengelsportvereniging nog nader zal rapporteren, zodat de oorzaak dan bekend is. Als het om landbouwgif gaat zullen de eigenaren daar op gewezen worden. 4. VERKOOP 1150 m2 INDUSTRIEGROND AAN P. BAARTMANS, BERKEPAD 13 TE STEENBERGEN De VOORZITTER deelt mee, dat het college dit voorstel terugneemt, om dat de candidaat van koop heeft afgezien. 5. VERKOOP 32 m2 GROND AAN DE KLEINE KERKSTRAAT AAN DE HEER J. V. OERS De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijk stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 92