"P -12- Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN noemt als voorbeeld het initiatief van cafetaria Ons Nees, die zonder daarvoor een bijdrage te vragen, inhaakte op de hellingbaan bij de bejaardensoosZij meent, dat het gemeentebestuur voor deze primeur best bij de opening van de zaak een bloemetje af mag geven. Dit initiatief verdient zeker navolging. De VOORZITTER is het hiermee eens, maar stelt, dat het ook eigen belang is. Daarom mag van de ondernemer verwacht worden, dat hij de voorziening zelf financiert. Gezien de weinig rooskleurige financiële positie van de gemeente is er voor subsidiëring geen ruimte. Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN vindt dit zeer spijtig en hoopt, dat wet houder Ooms een goede pleitbezorger bij de middenstand zal zijn.Bij de be grotingsbehandeling komt zij zeker op de mogelijkheid van een bescheiden subsidiëring terug. Mevr. V.D.WATERING merkt nog op dat het provinciaal overlegorgaan ge handicapten hetzelfde doel voor ogen staat, maar evenmin subsidiëert. 13.11. Parkeren Zoutstraat (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt of het project parkeerterrein achter het mor tuarium is afgerond of dat daaraan nog een vervolg wordt gegeven.Hij dacht, dat het de bedoeling was de overkapping af te breken en het gehele terrein van parkeervakken te voorzien. Wethouder OOMS antwoordt, dat dat ter zijner tijd ook zal gebeuren.Als de dependance-vesting op het parkeerterrein Rozemarijnstraat doorgaat wordt de afronding versneld aangepakt. De heer IJZERMANS wijst op het probleem van de blokkering van caravans als er auto's geparkeerd staan. Wethouder OOMS zal met gemeentewerken overleggen om het geheel zo goed mogelijk af te ronden. 1312Openbare verlichting hoek Prielindekensweg en-dijk.(A.IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt wethouder Ooms op zo kort mogelijke termijn te bezien om op dat gevaarlijke kruispunt openbare verlichting, en dat vóór de winter, aan te brengenOnderzoek is al eerder toegezegd. De VOORZITTER zegt dit toe. 14. SLUITING De VOORZITTER sluit om 21.05 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Aldus^vhstgesteld in de openbare vergadering pan de ^ó'adNier gemeente Steenbergen van 27 oktober 1988 de secretaris yde voorzi/tter, KP. Meul'bïok. A.tf.M/ Derksen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 89