-11- 13.6. Betrekken koffie van kleine koffieboeren uit derde wereldlanden (A.v. Nispen-Aarden) Mevr. V. NISPEN-AARDEN stelt voor dat de gemeente, in navolging van de Tweede Kamer en andere gemeenten, de z.g. "zuivere" koffie gaat proberen. Deze wordt rechtstreeks betrokken van kleine boeren uit derde wereldlanden. De kwaliteit is goed en op die manier draagt de gemeente een steuntje aan het ontwikkelingswerk bij. De koffie is binnenkort in alle supermarkten ver- krij gbaar De VOORZITTER zal dit nagaan. 13.7. Bepaling datum vergadering commissie R.O. (M. Onland-v. Haaren) Mevr. ONLAND-V. HAAREN heeft kennis genomen van de aankondiging van een vergadering. Zij zou graag een datum bepaald zien. De VOORZITTER stelt, in overleg met de aanwezige commissieleden, de ver gadering vast op woensdag, 9 november a.s. om 19.30 uur. 13.8. Projecten geluidsisolatie (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN weet, dat enkele maanden geleden door de gemeente een aantal projecten bij het gewest zijn aangemeld voor subsidie. Zij vraagt of daar al antwoord op gekomen is. De VOORZITTER deelt mee, dat dat nog niet het geval is. 13.9. Gebruik verdieping EDAH-winkel voor levende muziekrepetities D.Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN vraagt aandacht voor het behoud van een ruim te voor muzikale jongeren. Deze vrezen n.l. zonder oefenruimte te raken, om dat Edah wellicht bezwaar zal maken tegen het maken van muziek op zaterdagen als de winkel geopend is. Isolatie zou een oplossing kunnen zijn. Zij pleit er voor om ook met deze jongeren rekening te houden bij het bepalen van een nieuwe lokatie. De VOORZITTER zal dit graag inbrengen, maar isolatie zal voor de gemeente extra kosten meebrengen. Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN denkt ook aan de aan de gang zijnde gebouweninventarisatie, waaruit wellicht een andere geschikte ruimte naar voren komt. Daarbij mag ook zelfwerkzaamheid worden verwacht, met name t.a.v. isolatie. In Bergen op Zoom is dit goed gelukt. De VOORZITTER zal ook deze suggestie in de overwegingen betrekken. 13.10. Bereikbaarheid apotheek en winkels voor minder-validen (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN vraagt aan wethouder Ooms of er al overleg in het college heeft plaatsgevonden over het door haar ingediende plan voor verbetering van de toegankelijkheid van winkels e.d. en over het daaraan verbinden van een kleine subsidie. Ook wil zij graag weten of er al vorderingen zijn gemaakt t.a.v. een hellingbaan bij de apotheek. Wethouder OOMS antwoordt, dat gemeentewerken een plan en een kosten raming maakt voor een voorziening dat de apotheker zal worden voorgelegd. De VOORZITTER verklaart, dat de gemeente niet van plan is voor iedereen een plannetje te maken. Een apotheek is een algemene gezondheidsvoor ziening. Wethouder Ooms zal wel met het KNOV praten over een betere toe gankelijkheid van winkels.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 88