K- -10- 13. RONDVRAAG (Begin C. v. Reijen) 13.1. Overleg gebruikers De Dam i.v.m. EDAH-vestiging (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN heeft bij gerucht vernomen, dat er met de gebruikers van De Dam overleg is gevoerd over een mogelijke verhuizing naar de boven verdieping van de nieuwe supermarkt. Wethouder ADRIAANSEN beaamt, dat hij namens het college dat overleg heeft gevoerd. Het ging met name om het aftasten van wensen als de bouw plannen van Edah doorgang vinden. Daarna wordt alles op een rijtje gezet, terwijl van enkele gebruikers de verlangens nog moeten binnenkomen. De raad wordt t.z.t. ingelicht. Aan de gebruikers is toezegd, dat zij vóór 1 november a.s. van de gemeente horen. 13.2. Verkiezing hoofdingelanden waterschap Zoomvliet (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN vraagt of de gemeente als eigenaar van gebouwd on roerend goed actie zal ondernemen t.a.v. de kandidaatstelling van een hoofd ingeland van het waterschap. Wethouder OOMS neemt dat zeker aan. In b&w is deze kwestie nog niet aan de orde gekomen. Hijzelf is geïnteresseerd. Op 25 oktober a.s. moeten de kandidaten worden aangemeld. Mevr. ONLAND-V. HAAREN licht toe, dat alle raadsleden een brief hebben ontvangen, waarin wordt vermeld, dat er kandidaten gesteld kunnen worden. De gemeente Steenbergen moet twee kandidaten aanwijzen. De VOORZITTER bevreemdt deze procedure, die wellicht in het reglement zo is geregeld. Wethouder OOMS weet, dat het een provinciale regeling betreft. De raads leden individueel kunnen een kandidaat stellen, dus niet de raad als zodanig De heer VAN REIJEN heeft begrepen, dat alleen eigenaren van gebouwd onroerend goed zich kandidaat kunnen stellen, zodat spreker als huurder niet aan bod kan komen. De heer HAGE meent, dat het verstandig is een van de geplande info- avonden te bezoeken, waar duidelijkheid te verkrijgen zal zijn. De heer IJZERMANS heeft de brief van het waterschap bij zich en daaruit blijkt, dat naast de raadsleden ook de gemeenten Bergen op Zoom, Halsteren, Steenbergen en Wouw deze ontvangen hebben. De VOORZITTER zal nagaan of de brief is ontvangen en aan de hand daarvan en het reglement actie ondernemen, zo dat mogelijk is. De heer VAN REIJEN constateert, dat blijkbaar niet de gemeenteraad, maar de raadsleden individueel bevoegd zijn. 13.3. Vestiging stembureau in Scoutinggebouw t.b.v. woonwijk Noord-Oost (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN herinnert aan de toezegging, dat overleg met Scouting Steenberen zou worden gepleegd om in de Wallenburch een stembureau voor de woonwijk Noord-Oost te vestigen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. De VOORZITTER is de stand van zaken niet bekend en zal de volgende vergadering antwoorden. 13.4. Korting bij automatische betaling ENWA-rekening (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN vraagt naar het resultaat van de toegezegde contacten met de ENWA om bij automatische betaling een korting te geven. Dat gebeurt bij meer gemeenten. De VOORZITTER zal nagaan of hier aan gewerkt is en zegt een antwoord toe 13.5. Tijdige vaststelling subsidie- en procedure verordening (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN vraagt om de toezegging dat de raad tijdig de nieuwe subsidie -en procedureverordening ter vaststelling krijgt aangeboden, zodat de subsidie-aanvragen daaraan te toetsen zijn. Wethouder ADRIAANSEN zegt tijdige toezending van alle stukken toe.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 87