-8- De VOORZITTER concludeert, dat het voorstel van de PvdA.-fractie met 11 tegen 4 stemmen is verworpen. De VOORZITTER brengt vervolgens het voorstel van b&w in stemming. Vóór stemmen: A. Adriaansen C. Ooms Tegen stemmen: J. v. Zantvliet D. Hage M. Reijnders J. v. Schilt J. v.d. Watering C. Franken M. Onland-v. Haaren A. v. Nispen-Aarden H. v. Elzakker A. He ijmans A. IJzermans C. v. Re ij en D. Machielse-Schouteren De VOORZITTER concludeert, dat het voorstel van b&w met 13 tegen 2 is verworpen. De heer HAGE acht het diep treurig, dat door deze gang van zaken de beide aanvragers de dupe dreigen te worden. Hij wil een poging doen om de impasse te doorbreken door voor te stellen om nog een taxatie door een onaf hankelijke taxateur te laten uitvoeren en de uitkomst mag voor hem bindend zijn. De VOORZITTER vindt dit een vruchteloos voorstel in die zin, dat er een advies ligt van een bureau, dat weet waarover het praat. Daarnaast is er een taxatierapport van de heer Nijpels en derhalve is er voldoende stof en deskundigheid voorhanden. Uit beide gegevens moet toch een bedrag te bepalen zijn, waarin de raad zich kan vinden. Omdat de politiek er nu niet in slaagt een compromis zal een derde taxatie straks ook geen uitkomst bieden. Uiteraard kan de raad het college daartoe opdracht geven, maar meer voor de hand ligt nu overneming van het voorstel van de fractie van de Werknemers partij, dus geen schadetoekenningDan kunnen de verzoekers daartegen in beroep gaan. De heer HAGE wil toch zijn voorstel handhaven en het derde taxatie rapport bindend verklaren. De heer IJZERMANS wenst zich niet op dergelijk glad ijs te begeven. Mevr. A. V.NISPEN-AARDEN vraagt om schorsing voor onderling beraad. De VOORZITTER schorst de vergadering om 20.29 uur. De VOORZITTER heropent de vergadering om 20.38 uur. De heer VAN REIJEN verklaart, dat overleg tussen de fracties heeft geleid tot het volgende voorstel; Toekenning van een bedrag van f.30.000,= aan de heer de Bruin en van f.20.000,= aan de heer Andriessen, zonder rente. Dit voorstel doet de P.v.d.A.-fractie en het wordt gesteund door het C.D.A., de V.V.D., Kruisland '78 en G.B.W. De VOORZITTER verklaart, dat dit voorstel geacht kan worden door b&w te zijn overgenomen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 85