-7- De heer V. REIJEN heeft in zijn eerste betoog gezegd, dat zijn fractie naar eer en geweten niet verder kan gaan dan door hem is voorgesteld. Daarom blijft zijn fractie bij haar voorstel: f.24.000,= aan de heer de Bruin en f.25.000,= voor de heer Andriessen, zijnde de helft van de taxatie van de heer Nijpels. De heer REIJNDERS steunt, om de kans om tot een meerderheid te vergroten, het voorstel van de V.V.D. en het C.D.A. Mevr. V.D. WATERING verklaart, dat de W.P.-fractie haar standpunt hand haaft De VOORZITTER brengt het meest ver strekkend voorstel, dat van de V.V.D.in hoofdelijke stemming. Wethouder OOMS verklaart, dat hij na nadere overweging zich conformeert aan het standpunt van zijn CDA-fractie en derhalve het V.VD-voorstel ondersteunt Vóór stemmen: Tegen stemmen: M. Onland-v. Haaren J. v.d. Watering C. Franken A. Adriaansen M. Reijnders A. Heijmans COoms A. IJzermans A. v. Nispen-Aarden C. v. Re ij en H. v. Elzakker D. Machielse-Schouteren D. Hage J. v. Zantvliet J. v. Schilt De VOORZITTER concludeert, dat het voorstel van de V.V.D.-fractie met 8 tegen 7 stemmen is verworpen. De VOORZITTER schorst om 20.13 uur de vergadering. De VOORZITTER heropent de vergadering om 20.20 uur. De heer FRANKEN verklaart, dat de beraadslagingen niet tot resultaat hebben geleid en stelt voor om het voorstel van de P.v.d.A.-fractie dan maar in stemming te brengen. De heer VAN REIJEN handhaaft zijn voorstel. De VOORZITTER brengt het voorstel van de PvdA.-fractiet.w. toe kenning van f.24.000,= aan de heer de Bruin en f.25.000,= aan de heer Andriessen, in hoofdelijke stemming. Vóór stemmen: A. He ijmans A. IJzermans C. v. Re ij en D. Machielse-Schouteren Tegen stemmen: A. v. Nispen-Aarden H. v. Elzakker J. v. Zantvliet D. Hage M. Reijnders J. v. Schilt J. v.d. Watering C. Franken A. Adriaansen M. Onland-v. Haaren C. Ooms

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 84