-5- Zijn fractie gaat er n.l. van uit, dat hier een gemeenschappelijke taak is uitgevoerd en dat de kosten daarvan gedragen moeten worden door de totale gemeenschap en niet mag worden afgewenteld op de rug van een of twee burgers T.a.v. de schade van de heer Andriessen is zijn fractie het met b&w eens, dat voor de loods geen schadevergoeding behoeft te worden betaald. De betreffende grond heeft via het overgangsrecht een industriële bestemming gekregen en de uitoefening van het bedrijf wordt niet belemmerd. Voor het huis gelden dezelfde argumenten als die voor de heer de Bruin. Wel is moeilijk om hier tot een bedrag te komen, omdat er maar één taxatie voorhanden is. Omdat bij de heer de Bruin een taxatieverschil van 20% optrad acht zijn fractie toekenning van 80% van de geconstateerde waardeverminder ing redelijk. Het kan best zijn, dat er juridische mogelijkheden zijn om er onderuit te komen, maar de gemeente heeft toch ook morele verplichtingen. De heer VAN REIJEN verklaart, dat de PvdA-fractie zich lang en con- centieus over deze zaak heeft beraden en het er niet gemakkelijk mee heeft gehad. De conclusie van het adviesbureau, dat geen waardedaling is opgetreden, en het taxatierapport van de heer Nijpels staan op gespannen voet met elkaar. Daarnaast ligt er dan het compromisvoorstel van b&w en is het aan de raad om te beslissen. De beslissing zou gemakkelijker zijn geweest als de raad het advies van zijn fractie had overgenomen om de politiek in een vroeg stadium in het onderzoek te betrekken. Na rijp beraad heeft zijn fractie de conclusie getrokken, dat beide bewoners schade hebben geleden door waardevermindering van hun woningen. Het spanninsvelddat over het algemeen bestaat tussen de sedentaire bevolking en de woonwagenbewoners, hoe jammer dat ook is, is daar debet aan. De schade, die voor het bedrijf van de heer Andriessen zou zijn opge treden, lijkt zijn fractie niet relevant. Zijn fractie houdt het er op, dat de waarheid in het midden ligt en stelt voor om zowel aan de heer de Bruin als de heer Andriessen de helft van de door Nijpels getaxeerde waardevermindering van hun woning als schade vergoeding toe te kennen, derhalve resp. f.24.000,= en f.25.000,= plus de gederfde rente. Zijn fractie is zich er van bewust, dat dit een soort Salomons oordeel is, maar verder kan zijn fractie naar eer en geweten niet gaan. Mevr. V.D. WATERING verklaart, dat ook de W.P.-fractie de zaak uitvoerig heeft besproken. Zij vindt het het goed recht van de heer de Bruin om de schade aan zijn onroerend goed ter discussie te stellen. Haar fractie is op grond van het advies van de SABOZ van oordeel, dat de heer de Bruin zijn verzoek om vergoeding dient voor te leggen aan de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De Werknemerspartij steunt het voorstel van b&w derhalve niet, want vindt dit voorbarig, vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State. Mevr. ONLAND-VHAAREN verklaart, dat ook de CDA-fractie lang en uit voerig over de aanvragen heeft beraadslaagd en daarnaast zich heeft laten informeren Het C.D.A. kan niet meegaan met het voorstel van college. Het advies bureau taxeert een waardevermindering van f.40.000,= van de woning van de heer de Bruin en geen waardevermindering van de woning van de heer Andriessen. Op juridische gronden wordt vervolgens geadviseerd geen schade vergoeding toe te kennen. Haar fractie meent echter, dat de gemeente de morele plicht heeft een vergoeding uit te keren. Zij stelt dan ook voor om de heer de Bruin f.40.000,= schadevergoeding toe te kennen en de heer Andriessen f.20.000,=, want ook hij ondervindt hinder en wordt in zijn woon genot belemmerd.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 82