1 -3- 1. OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 25 AUGUSTUS 1988 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststel ling van de notulen conform het concept. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.A. INGEKOMEN STUKKEN A.III.6. Verkoop openbaar groen te Kruisland aan M. Linders (M. Reijnders) De heer REIJNDERS zou in het vervolg bij verkopen van stukjes openbaar groen op straathoeken graag als voorwaarde opgenomen zien, dat de beplanting niet hoger dan 50 cm. mag zijn. Nu is 1.00 meter bepaald en dat is te hoog voor b.v. kinderfietsjes. De VOORZITTER antwoordt, dat via de politieverordening de toe te laten hoogte i.v.m. uitzicht is te bepalen en af te dwingen. Overigens zal bij volgende verkopen dit aspect in aanmerking worden genomen. A.V.5. Reactie gemeente Steenbergen op Vierde Nota ruimtelijke ordening (A. IJzermans) De heer IJZERMANS is met de inhoud van de brief ingenomen, maar vindt het jammer, dat geen aandacht is gevraagd voor de verkeersproble matiek in de binnenstad door het uitblijven van de ZoomwegIn de nota wordt n.l. gesproken over een mogelijk versnelde aanleg en in de reactie zou hierop nog eens extra kunnen zijn ingegaan. De VOORZITTER antwoordt, dat de Vierde Nota hoofdlijnen op landelijk niveau behandelt en zich niet op problemen van of in steden richt. De gemeente heeft te pas en te onpas aandacht voor het doortrekken van de Zoomweg gevraagd en zal dat blijven doen. Ook in deze brief is dit gebeurd A.V.12. Brief gemeente Steenbergen inzake verpleeghuis Steenbergen (J v.d. Watering) Mevr. V.D. WATERING is blij met de spoedige verzending van de brief naar gedeputeerde staten. Zij vindt het jammer, dat niet uitvoerig op de noodzaak van de vestiging is ingegaan. Ook al is het in Den Bosch wel bekend, zij had graag de in de brief van de Werknemerspartij vermelde gegevens opgenomen gezien. De VOORZITTER spijt het dat dit niet gebeurd is, maar het college dacht dat het zo voldoende was. B. MEDEDELINGEN B.8. Instellen rookverbod (C. v. Re ij en) De heer V. REIJEN is wel blij, dat aan de balie en in de gangen door ambtenaren niet gerookt wordt, maar vindt dat dan ook voor het publiek moet gelden. Anders schieten de mensen, met ademhalingsmoeilijkheden er nog niets mee op. De VOORZITTER wijst er op, dat het om een verzoek om niet te roken gaat, niet om een rookverbod.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 80