-8- De heer HAGE vreest, dat dit t.a.v. andere verenigingen precedenten schept. Hij heeft begrip voor de positie van De Vaertsingersmaar het beleid wordt zo wel op losse schroeven gezet. Wethouder ADRIAANSEN wijst er op, dat elk jaar elk geval toch apart zal moeten worden bekeken. Zeker is, dat De Vaertsingers duidelijk weet, waaraan zij toe is. De heer VAN REIJEN verklaart, dat zijn fraktie tegen het voorstel tot toekenning van een aanvullend subsidie aan De Vaertsingers is en hij ver langt stemming. De VOORZITTER brengt dit gedeelte van het voorstel van b&w in stemming. Vóór stemmen: H. v. Elzakker J. v. Zantvliet A. v. Nispen-Aarden M. Onland-van Haaren J. v.d. Watering A. Adriaansen COoms Tégen stemmen A. He ijmans D. Hage M. Reijnders C. v.Reij en D. Machielse-Schouteren A. IJzermans C. Franken De VOORZITTER constateert, dat de stemmen met zeven tegen zeven staken, zodat het voorstel tot de eerstvolgende vergadering is aangehouden. De RAAD besluit ten aanzien van de overige aangelegenheden zonder discus sie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. OVERNAME GEDEELTE GELDLENINGEN I.V.M. DE LIQUIDATIE VAN HET WOONWAGENSCHAE WESTELIJK NOORD-BRABANT (9E WIJZIGING BEGROTING 1988 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. VERDELING DER GELDEN INGEVOLGE DE WET OP DE STADS- EN DORPSVERNIEUWING (VOLUMEBESLUIT 1988 EN BESTEDING DER GELDEN T.B.V. RECONSTRUCTIE- EN SA NERINGSPLANNEN) 1. Particuliere woningverbetering De heer IJZERMANS zou het voorstel kunnen ondersteunen als er een be drag voor particuliere woningverbetering zou worden opgenomen. In het verleden bleek daaraan grote behoefte. Hem is ter ore gekomen, dat er nogal wat aanvragen zijn ontvangen, waarop dan negatief is geant woord. Bijna alle gemeenten nemen de categorie particuliere woningver betering wel op. Hij vreest dat er anders verpaupering in die catego rie gaat plaatsvinden, omdat het veelal gaat om mensen, die een verbe tering niet zelf volledig kunnen betalen. Hij denkt dan aan dakcon structies en voorgevels. Hij vraagt om van de categorie reconstructie- en saneringsplannen f.50.000,over te hevelen naar particuliere woningverbetering. De VOORZITTER antwoordt, dat b&w hier tegen zijn. In het verleden, toen het rijk de premie beschikbaar stelde, is er veel gebruik van gemaakt. Dat is in deze gemeente sterk gestimuleerd. Niet vergeten moet worden, dat het daarbij om aanzienlijke bedragen gaat en dat met f.50.000,maar enkele gevallen kunnen worden geholpen. En wie dan wel en wie niet. Hoofdbezwaar is, dat het totaal voor Stads- en dorpsvernieuwing be schikbare bedrag toch al zeer ontoereikend is om noodzakelijk aan te pakken projekten te realiseren.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 8