gemeente Steenbergen TÏÏHfT NOTULEN van de vergadering van de raad op 29 september 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Derksen, A.J.M. voorzitter Adriaansen, A.J. wethouder van Elzakker, H.G. lid Franken, C.A. lid Hage, D.G. lid He ijmans, A.J. lid Machielse-Schouteren, D.P.M. lid van Nispen-Aarden, A.W.M.H. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid Ooms, C.J. wethouder van Reijen, C.H. lid Reijnders, M.P.M. lid van Schilt, J. lid van de Watering, J. ,L.M. lid IJzermans, A.G.M. lid van Zantvliet, J.W. ,C. lid Meulblok, W.P. secretaris Publieke tribune: 7 personen Pers 4 personen Inhoud bladz 1Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering 25 augustus 1988 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen A.III.6. Verkoop openbaar groen te Kruisland aan M. Linders (M. Reijnders) A.V.5. Reaktie gemeente Steenbergen op Vierde Nota ruimtelijke ordening (A. IJzermans) A.V.12. Brief gemeente Steenbergen inzake verpleeghuis Steenbergen (J. v.d. Watering) B.8. Instellen rookverbod (C. v. Reijen) 4. Concept-begroting 1989 van a. Algemene Dienst Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 4 b. Gewestelijke Gezondheidsdienst en Ambulance-dienst c. Centrale Post Ambulancevervoer d. Regionale Brandweer 5 Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het Uit breidingsplan in Hoofdzaak en het bestemmingsplan Natuurgebieden 1971 (wegverbinding Bergen op Zoom - Halsteren - Steenbergen)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 78