20.8. Verkeerssituatie hoek Nassaulaan-Dv. Orliënsstraat (M. Onland-vHaaren) Mevr. ONLAND-V. HAAREN vraagt om ook deze kwestie op de agenda van de verkeerscommissie te plaatsen. Er is al een keer over gesproken, maar er blijven problemen, die nog groter worden als de ontsluiting bij de Veerweg wordt verbeterd. De VOORZITTER weet, dat deze kwestie reeds aan de orde is gesteld. 20.9. Vergadering commissie ruimtelijke ordening (M. Onland-v.Haaren) Mevr. ONLAND-V. HAAREN ziet graag een vergadering van deze commissie gepland. B&W hebben n.l. meegedeeld, dat zodra er t.a.v. het CSM.-complex iets concretere ontwikkelingen zijn er een vergadering zou plaats vinden. Volgens persberichten zou er binnen veertien dagen meer duidelijkheid komen. Gezien haar ervaring, dat het toch nog altijd twee maanden duurt eer er wordt vergaderd stelt zij voor nu een datum te bepalen. De stedebouwkundige zou een schetsplan maken voor het CSM.-complex en dat lijkt haar een zeer interessant onderwerp. De VOORZITTER antwoordt, dat er wel plannen worden aangekondigd, maar dat die nog steeds het college niet hebben bereikt. Er is eigenlijk nog niets. Zodra er iets concreets beschikbaar is zal dat de commissie zeker worden voorgelegd. Het behandelen van het schetsplan van de stedebouwkundig heeft weinig zin, want de grond is geen eigendom van de gemeente. Als er concrete plannen worden ingediend dan zullen die aan de stedebouwkundige te toetsing aan zijn gedachten worden voorgelegd. Vervolgens komt de commissie ruimetelijke ordening aan bod. Mevr. ONLAND-V. HAAREN is toch wel benieuwd naar het schetsplan van de stedebouwkundige De VOORZITTER zegt, dat de raadsleden het schetsplan uiteraard in kunne zien, maar daarvoor is geen vergadering nodig. SLUITING De VOORZITTER sluit om 20.50 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Aldus vastgesj^eJU in de openbare vergad-érir van de raad/der gemeente Steenbergejaïvan 29 de voorzitter W.PT Meulblok. AT-dhd4r~IJlTk s e n

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 77