-10- 20.2. Caravans op parkeerplaatsen (D. Hage) De heer HAGE vindt, dat een openbare parkeerplaats er niet is om de gehele winter een caravan te stallen. De VOORZITTER vraagt om opgave van de door de heer Hage bedoelde plaat sen. Inderdaad zal opgetreden moeten worden als een caravan er altijd staat. 20.3. Opslag pluimveemest (D. Hage) De heer HAGE is het opgevallen, dat de opslag alleen is toegestaan op primaire agrarische gronden. Hij zou graag zien, dat de regeling ook van toepassing wordt verklaard in agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Dat maakt 25 a 30% van de landbouwgronden uit. Hij begrijpt, dat het niet in natuur- en kernrandgebied kan. De VOORZITTER lijkt dat dit niet kan. Aanvankelijk zijn de richtlijnen van Zeeland als leidraad genomen en nader overleg met de milieu-inspectie leidde tot de genomen maatregel. De heer HAGE weet, dat Zeeland opslag in agrarisch gebied met landschappelijke waarde wel toestaat. Wel zijn er voorwaarden t.a.v. afstanden tot boerderijen en burgerwoningen. De VOORZITTER zegt toe dit te zullen nagaan, maar stelt, dat de regeling ongewijzigd blijft, als die op initiatief van de milieu-inspectie opslag tot primair agrarische gronden beperkt. 20.4. Handhaving politiepost Kruisland (J. v. Zantvliet) De heer VAN ZANTVLIET vraagt, of nu het nieuwe groepsbureau van de rijkspolitie in zicht is, het postbureau in Kruisland in stand blijft. De VOORZITTER bevestigt dit. Gezien de staat van het huidig gebouwtje zijn er zelfs plannen een nieuw kantoor te vestigen. Gezocht wordt nu naar een geschikt onderkomen. 20.5. Vergadering verkeerscommissie (J. v.d. Watering) Het verzoek van bewoners van Oude Saag om verkeersmaatregelen te nemen is voor mevr. V.D. WATERING aanleiding om de halfjaarlijkse vergadering van de verkeerscommissie in herinnering te brengen. Er zijn haar meer onderwerpen bekend. In overleg met de aanwezige leden van de verkeerscommissie stelt de VOORZITTER de vergadering vast op maandag, 10 oktober a.s. om 19.30 uur. 20.6. Bestemming huidig politiebureau (J. v. Schilt) De heer VAN SCHILT vraagt wat er met de woningen, die nu het politiebureau vormen, gaat gebeuren als het nieuwe bureau klaar is. De VOORZITTER antwoordt, dat de woningen eigendom worden van de domeinen. Naar zijn oordeel zijn de woningen niet meer als zodanig te gebruiken. Er zijn teveel gebreken geconstateerd. Domeinen zal tot verkoop overgaan. Er zijn in de gemeente gegadigden, die er plannen voor hebben. Die ontwikkelingen zullen worden gevolgd. 20.7. Bestemming gemeente-kwekerij (H. v. Elzakker) De heer VAN ELZAKKER informeert naar de stand van zaken van de gemeente-kwekerij. Deze wordt nog amper gebruikt. De VOORZITTER verklaart, dat de grond als locatie voor een verpleeghuis achter de hand wordt gehouden. Gegeven is n.l., dat deze eigendom van de gemeente is en het CS.M.-terrein niet. Daarbij speelt een grote rol, dat de C.S.M.-grond f.30,= per m^ kost.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 76