-9- De VOORZITTER merkt op, dat b&w op zich geen moeite hebben met vrije sectorbouw, maar zij stuiten op het streeekplan en daar zal de provincie zich in grote lijnen aan houden. De heer HAGE vindt dat eigenlijk onrechtvaardig. Iedereen moet toch kunnen bouwen waar hij graag wil wonen? De VOORZITTER vindt, dat deze vraag aan provinciale staten, die het streekplan hebben vastgesteld, moet worden gesteld. Daarin zijn de richt getallen vastgelegd. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 6. AANEASSING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP WEST-NOORD- BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 7. PRIMITIEVE BEGROTING WERKVOORZIENINGSCHAP WEST-NOORD-BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. HUISVESTINGSOVERZICHT 1990 - 1992 BASISONDERWIJS De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. AANVULLING MEERJARENPROGRAMMA O.G.V. DE RIJKSBIJDRAGEREGELING RESTAURATIE MONUMENTEN 1989 - 1993 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 19.A. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN KOM STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 19.B. AANKOOP GROND VAN DE HEER J.C.A. VAN BEERS, DAVID VAN ORLIENSSTRAAT 18 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 0. RONDVRAAG (begin: C. v. Reij en) 20.1. Stofoverlast/kunstmestopslag CeHaVe (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN vraagt of er sprake is van een vergunningaanvraag voor kunstmestopslag en als dat zo is of het college de CeHaVe dan wil ver plichten eerst de kwestie van de stofoverlast en de huidige opslag op te lossen De VOORZITTER meent, dat beide zaken niet aan elkaar kunnen worden ver bonden. B&W willen in ieder geval met de CeHaVe praten over de stofsluis. Zij denken aan het opleggen van nadere voorwaarden bij de Hinderwetvergunning. De aanvraag voor een kunstmestopslag krijgt thans de behandeling, zoals de wet die voorschrijft. 1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 75