-8- 1. DEELNEMING AAN HET "HALT-PROJEKT" VOOR DE REGIO WEST-NOORD-BRABANT (ALTER NATIEVE BEZIGHEDEN DOOR JONGERE PLEGERS VAN VANDALISME) De heer VAN REIJEN is verheugd met het voorstel. Tijdens de algemene beschouwingen pleitte zijn fractie al voor deelneming. In de commissie financiën heeft hij om motieven gevraagd waarom het college toen niet en nu wel voor deelname is. De VOORZITTER antwoordt, dat de gang van zaken op z'n minst vreemd is te noemen. Op alle mogelijke manieren worden de gemeenten in de welzijnssector gekort en dat gaat zover, dat er al niet genoeg "beroepsuren" beschikbaar zijn b.v. voor begeleiding van het Damproject. AAn de ene kant wordt dit af gebroken en aan de andere kant wordt er een HALT-bureau ingesteld, dat voor twee jaar wordt gesubsidieerd. Maar daarna moeten de gemeenten het helemaal zelf betalen. De heer VAN REIJEN kan met dit door de voorzitter aangehaalde dualisme meevoelen. Toch blijkt deze aanpak vruchten af te werpen. De VOORZITTER beaamt dit, maar hij heeft problemen met aan de ene kant iets afbreken en aan de andere kant iets anders creëren en dat na twee jaar volledig op het bordje van de gemeenten leggen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 2. OVERDRACHT ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN AAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP WEST BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 3. VOTERING KREDIET AD. F. 180.000,= T.B.V. AFWATERING RIOOLOVERSTORT ZUID (25e WIJZIGING BEGROTING 1988) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 4. VOTERING KREDIET AD. F. 17.620,= TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING WOONARKEN OP RIOLERING (24e WIJZIGING BEGROTING 1988) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 5. WONINGBOUWPROGRAMMA 1989 - 1993 De heer REIJNDERS vindt de genoemde getallen beangstigend laag al zal men zich er wel bij neer moeten leggen. Er zal een grotere vraag zijn dan de gemeente mag aanbieden. Hij vraagt of b&w een verdeelsleutel t.a.v. de kernen gaan opstellen om tot een evenredige verdeling te komen. De VOORZITTER meent dat dat kan als de raad daartoe besluit. Tot nu toe geschiedt de bouw in overleg met de woningstichting aan de hand van de aan vragen. Op een evenredige verdeling over de kernen mag de raad rekenen. Mevr. ONLAND-V. HAAREN meent, dat er alleen daar woningen moeten worden gebouwd waar behoefte is. De VOORZITTER antwoordt dat dit ook zo gebeurt. De heer HAGE weet, dat er ook gebrek is aan vrije sectorwoningen en die vallen ook binnen de normen van de richtgetallen. Zijn fractie pleit er voor om wat meer speelruimte voor de vrije sector te creëren. Het kost geen sub sidie en en is grond genoeg. De hogere overheid is daar helemaal niet voor nodig

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 74