-7- 5. VESTIGING RECHT VAN UITWEG TEN BEHOEVE VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP WEST-BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 6. VOTEREN KREDIET VOOR GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE-CONVERSIE De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 7. 4e en 5e WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IZA-NOORD-BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. WIJZIGING "REGELING BESTUURSACADEMIE NOORD-BRABANT" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. VASTSTELLEN VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN STAANGELD WOONWAGENSTANDPLAATSEN STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 0. VERDAGING VAN DE BESLISSING OP VERZOEKEN OM SCHADEVERGOEDING EX ART. 49 W.R.O. VAN DE HEREN J.F. DE BRUIN, D.J.G.P.M. ANDRIESSEN, V.O.F. FA. A.J.D. ANDRIES SENKONANDAL ALUMINIUM BOUWELEMENTEN De VOORZITTER deelt mee, dat de uitspraak van de Raad van State deze week is ontvangen, zodat de volgende vergadering de verzoeken aan de orde kunnen komen. De heer HAGE vraagt zich af of het niet zinvol is vooraf met de ver zoekers overleg te plegen over een schikking. De VOORZITTER lijkt dit niet behoorlijk, want voor betrokkenen staat kroonberoep tegen de raadsbeslissing open en tussenonderhandelingen zou geen dat doorkruisen. De heer HAGE is bang voor een "politieke uitspraak" van de raad. De VOORZITTER meent, dat een beslissing van de raad altijd een politieke uitspraak inhoudt. Ter meerdere zekerheid van belanghebbenden is er een beroepsmogelijkheid bij de Kroon en die doet geen politieke uitspraak maar toetst de beslissing van de raad en kan die wijzigen. Als het een ont eigening betreft dan is overleg wel gebruikelijk, maar in dit geval gaat het om vermeende schade en daarvoor is er een claim op tafel gelegd. De ver zoekers hebben recht op een procedurele behandeling met alle mogelijkheden van dien. De heer VAN REIJEN wilde er in eerste instantie niets van zeggen, maar de vraag van de heer Hage roept nu toch iets bij hem op. In het verleden heeft hij n.l. voorgesteld om raadsleden in een schadecommissie op te nemen, zodat ook andere factoren dan strikt zakelijke een rol zouden spelen. Hij proeft bij de heer Hage nu de wens om het "op een akkoordje te gooien". Dat gaat ten koste van die mensen en daar voelt hij niets voor. Hij vindt, dat de normale procedure moet worden gevolgd. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 73