-6- De heer VAN SCHILT is het daarmee volkomen eens. De mensen zullen bewust gemaakt moeten worden en dan zal de gemeente moeten zorgen voor een goede inlevermogelijkheid. Zoals hij in de commissie gemeentewerken reeds opmerkte loopt Steenbergen met de aanpak wat achter. Zo worden in Kladde en de Koevering de batterijen door schoolkinderen uit Halsteren al aan huis opgehaald en de opbrengst is niet mis. Halsteren reikt ook mandjes uit. Mevr. ONLAND-V. HAAREN wil de opmerking van wethouder Ooms onder schrijven, dat publiciteit rond de acties zeer belangrijk is. Wat daarbij duidelijk gemaakt moet worden is wat nu eigenlijk probleemstoffen zijn, want het verdwijnt zo gemakkelijk in de vuilnisbak. Of volstaan kan worden met de info-pagina betwijfelt zij. Artikelen in de krant of een speciale folder huis-aan-huis lijken haar zeer gewenst. Het gaat vooral om mentaliteitsver andering en daarom is het ook nodig aan te geven wat die stoffen veroorzaken. De VOORZITTER verklaart, dat het college dit onderkent en daarnaar zal handelen De heer HAGE weet, dat als op 16 of 17 september de chemokar gaat rijden er ook een perscampagne start. Ook de batterij vaatjes worden dan naar de scholen gebracht. Al lijkt hem maandelijks ophalen veel, hij kan daar toch mee akkoord gaan. Er kan daarna worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Waar hij op wil aandringen is om in de wintermaanden in het buitengebied een ophaling te verzorgen. Bij de landbouwbedrijven is nogal wat "te vangen" denkt hij De VOORZITTER zegt toe dit te overwegen. B.13. Spreidinfi ophaling huisvuil op feestdagen (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN meent, dat gezien het antwoord van b&w, zijn bedoeling nog steeds niet duidelijk is. De problemen zijn er nu immers ook, want het vuil wordt op feestdagen op meestal dezelfde plaatsen niet opgehaald De VOORZITTER antwoordt, dat het college de bedoeling van de heer van Reijen wel degelijk duidelijk is. Duidelijk moet toch ook zijn, dat b&w niets voelen voor wisseling. Niet alleen voor de reinigingsdienst, maar ook voor de bevolking geeft een verandering van ophaaldagen problemen. Men weet dan niet meer waaraan men toe is. Het uitvallen van ophaaldagen wordt gepubliceerd Mevr. V.D. WATERING kan, als inwoonster van de wijk Zuid, enigzins met de heer van Reijen meedenken, maar als er verschoven wordt worden de problemen alleen maar groter. Iedereen in Zuid weet nu intussen wel, dat bij feestdagen de zakken niet op dinsdag, maar op de maandag daarop buiten gezet moeten worden. Wethouder OOMS wijst er nog op, dat er een gemeenschappelijke regeling met Dinteloord en Nieuw-Vossemeer geldt, zodat een wisseling ook van die gemeenten goedkeuring zou moeten verkrijgen, ook daar werkt wijziging door. De heer VAN REIJEN begrijpt, dat een eventueel door hem in te dienen voorstel niet voldoende wordt ondersteund. 4. BEPALING STANDPUNT TEN AANZIEN VAN VOORONTWERP NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN HET STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD-BRABANT Mevr. ONLAND-V. HAAREN bevreemdt het, dat volgens het voorstel de gemeenteraden tot 15 september a.s. kunnen reageren, maar dat op 7 september door het dagelijks bestuur al een definitief gewestraadsvoorstel wordt vastgesteld De VOORZITTER lijkt dit niet de bedoeling. Hij denkt, dat het om een tikfout gaat. Hij zal dit nagaan, (red: 15 september moet zijn 1 september) De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 72