-5- De VOORZITTER verklaart, dat gedeputeerde Huberts hem heeft gezegd, dat de dependance niet in het budget zit en de prioriteiten ook anders liggen. Er is geprobeerd hiervoor een extra toewijzing te krijgen. Alleen als er projecten zouden uitvallen zou een tijdelijke voorziening een kans krijgen. De heer VAN REIJEN heeft begrepen, dat het extra geld voor een dépen dance van de staatssecretaris moet komen. Het lijkt hem dan gewenst om ook hem een brief te sturen. De VOORZITTER meent, dat dit een gepasseerd station betreft. In de af lopende planperiode zat geen geld voor een dependance. Om een aanvraag om extra geld bij de staatssecretaris te kunnen indienen is er een plan voor semi-permanente bouw opgesteld. Nu is men tot de conclusie gekomen, dat het beter is het nieuwe plan af te wachten en als dat voor Steenbergen positief is de tijdelijke voorziening te laten vallen. Daarom is de brief aan gedepu teerde staten zinvol, hoewel een brief aan de staatssecretaris ook best kan. Derhalve zal zowel een brief naar gedeputeerde staten, zoals mevr. v.d. Watering heeft gevraagd, als een schrijven naar de staatssecretaris worden gestuurd. De RAAD gaat hiermee zonder hoofdelijke stemming akkoord. De RAAD besluit voorts overeenkomstig het voorstel. 3.B. MEDEDELINGEN B.15. Snelheidscontroles (M. Reijnders) De heer REIJNDERS meent, dat de cijfers er rooskleuriger uitzien dan de werkelijkheid is. Er is tijdens de vakantieperiode geteld. Hij hoopt, dat de controles doorgaan. Nu de vakanties voorbij zijn zijn de snelheden weer hoger. Hij vraagt om ook eens de andere richting te controleren, want hij heeft geconstateerd, dat de automobilisten al snel gewaarschuwd worden. Inmiddels kent men de controleplaatsen en de radarauto's. De VOORZITTER merkt op, dat er al lang controles plaatsvinden, dus ook buiten de vakantieperiode. T.a.v. de richting zal hij contact met de politie opnemen, alhoewel die zelf ook wel daaraan en aan andere plaatsen gedacht zal hebben. B.19. (aanvulling) Vissterfte Middenvest (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE mist nog een mededeling, n.l. het resultaat van het onderzoek naar het gebruikte gif, de veroorzaker en of er proces-verbaal is opgemaakt. Het riet is ter plaatse afgestorven. De VOORZITTER zal dit nagaan. B.18. Tweede Afvalstoffenwet 1989-1994 (C. Franken) De heer FRANKEN is er blij mee, dat voor klein chemisch afval de chemo kar zal worden ingeschakeld en dat twaalfmaal per jaar. Hij vraagt wanneer de ophaling begint en of die frequentie niet aan de hoge kant is. Zal het in het begin wel de moeite waard zijn, op den duur zullen er weinig batterijen e.d. meer in huisgezinnen aanwezig zijn. Wethouder OOMS antwoordt, dat b&w de proef van het streekgewest om 2x per jaar op te halen te mager vinden. Daarom is gekozen voor ophaling, als begin, eenmaal per maand. Aan de hand van de ervaring kan de frequentie altijd nog worden aangepast. Belangrijk zal de publiciteit zijn, zodat iedereen precies weet wanneer men dat afval kwijt kan. De VOORZITTER vult nog aan, dat b&w door een frequente ophaling willen voorkomen, dat men het toch in de vuilniszak deponeert, omdat het te lang duurt

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 71