-4- 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.A. INGEKOMEN STUKKEN A.VI.l. Brief Werknemerspartij inzake dépendance A.B.G. (Mevr. v.d. Watering) Mevr. V.D. WATERING vraagt of dit stuk vanavond behandeld kan worden, zoals in de brief is verzocht. De VOORZITTER antwoordt bevestigend. Mevr. V.D. WATERING hoopt, dat de raad de in de brief aangetoonde suggestie onderschrijft. Zowel het interview met de directeur van het A.B.G.enige weken geleden in de krant verschenen, als het onlangs verschenen verslag van Vrederust laten blijken hoe nijpend de situatie is. Vandaag komt daar de noodkreet van het RIAGG nog bovenop. Haar fractie vraagt zich thans af de gemeente zich niet in deze zaak dient te mengen. Uit overleg met diverse belanghebbenden is haar gebleken, dat politieke druk noodzakelijk is. De provincie werkt thans aan de subsi dienota en dan kan het zeer nuttig zijn om vanuit het gemeentebestuur extra aandacht te vestigen op de noodsituatie in deze regio. Probleem is bovendien de keuze uit een tijdelijke of een definitieve voorziening. Voor de tijdelijke dependance is alles rond behalve de finan ciën. Omdat een verpleeghuis zeker niet in 1990 voor gebruik gereed zal zijn hecht zij grote waarde aan het realiseren van de tijdelijke voorziening. Zij vreest, dat als men deze gelegenheid voorbij laat gaan het nog vele jaren zal duren alvorens een verpleeghuis gevestigd zal worden. Het is immers goed mogelijk, dat er na 1990 andere prioriteiten gesteld worden. Bovendien wil len ook Etten-Leur en Oudenbosch een verpleeghuis. Dit alles beschouwende wil zij de raad met nadruk verzoeken een goed onderbouwde brief naar de pro vincie te zenden. Daarin zal duidelijk moeten worden aangegeven waar de grootste behoefte aan verpleegbedden bestaat. De VOORZITTER merkt in de eerste plaats op, dat b&w in de loop der tijd zich meermalen voor het verpleeghuis hebben ingezet. Het doen uitgaan van een brief zal best zin hebben, maar het is niet de eerste, die de gemeente hieraan wijdt. De laatste visie van het A.B.G. is, dat als Steenbergen voor 1990 voor een definitieve vestiging in aanmerking komt, er geen tijdelijke dependance wordt opgericht. Overigens zullen er daarom dan geen financiële middelen beschikbaar komen. De provincie heeft verklaard, dat er in oktober a.s. duidelijkheid zal komen. Voor een tijdelijke dependance in de planperiode tot 1990 zou de staatssecretaris extra geld beschikbaar moeten stellen, want de provincie heeft het niet. Hij geeft toe, dat ook al komt een verpleeghuis in de planning van 1990 voor, dat geen zekerheid op bouw in dat jaar biedt. Ook daarom is het goed, dat de gemeente een brief stuurt, al is de situatie in Den Bosch natuurlijk wel bekend. Dat Etten-Leur en Oudenbosch ook op de nominatie staan is hem niet bekend. Feit is wel, dat het provinciaal beleid voorziet in een verpleeghuis voor de Steenbergse regio in Steenbergen. Dat is al 6 a 7 jaar zo. Hij heeft de indruk, dat als Steenbergen in oktober in planning komt, er van een tijdelijke dependance zal worden afgezien. Voorzover hem bekend staat Steenbergen in de nieuwe planning bovenaan. Mevr. V.D. WATERING heeft uit gesprekken met de directeuren van het M.Z.B., het A.B.G. en Vrederust begrepen, dat de tijdelijke voorziening wel uit het huidige budget gefinancieerd kan worden. Nu dat niet juist blijkt zal zij dit nagaan.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 70