-3- 1. OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en ver welkomt alle aanwezigen. Hij deelt mee, dat de heer IJzermans i.v.m. vakantie afwezig is. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 25 AUGUSTUS 1988 2.1. inhoud Ag.pt. 15. Votering krediet t.b.v. onderzoek Heense Sas (blz. 9) Mevr. V.D. WATERING mist in de notulen het door haar gemaakte voorbe houd. Haar fractie heeft n.l. als voorwaarde gesteld, dat ook Dinteloord meedoet. In het betreffende voorstel kwam dat h.i. niet voldoende tot uiting. Tevens ontbreekt het antwoord van de voorzitter, waarin deze verklaart, dat die voorwaarde vanzelfsprekend geldt, omdat het om een gezamenlijke onderzoekopdracht gaat. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststel ling van de notulen overeenkomstig het concept, met in achtneming van de door mevr. v.d. Watering gevraagde aanvulling. 2.2. Naar aanleiding van: agpt. 3.B.12 recreatieve voorzieningen RvK Kruisland - Wouw (blz. 5) De heer VAN REIJEN doet het deugd, dat hij van steeds meer fracties steun krijgt voor zijn pleidooi om een recreatief beleid te ontwikkelen, ook al staat er het een en ander op papier, hij herkent daarin niet de duidelijkheid t.a.v. uitgangspunten en prioriteitstelling, zoals wat wil de gemeente en op welke termijn, hoe wil zij dat bereiken, onder welke voorwaarden en welke financiële middelen kan en wil zij daaraan besteden. De recreatienota 1978, waarvan b&w spreken, is hem niet bekend en gezien de datum lijkt hem bijstelling nuttig. De nota en actualisering daarvan ziet hij graag verstrekt. De VOORZITTER dacht, dat b&w de afgelopen tijd de raad een volledig en uitvoerig beeld van het beleid hebben gegeven. Daarbij moet niet worden vergeten, dat de realisering en het tijdstip daarvan veelal afhankelijk is van subsidiëring door hogere overheden. Overigens voldoet hij graag aan de wens om in de of een volgende vergadering de bijgestelde recreatienota met de gevraagde specificaties te overleggen. Ar. pt12 Welzijnsplan 1988-1990 (blz. 7) De heer VAN REIJEN mist in deze vergadering de punten, die volgens wethouder Adriaansen aan de orde zouden komen (8e alinea). In het kader van de voorbereiding van de emancipatienota zou overleg plaatsvinden met emancipatie-instanties. Hij vraagt of het initiatief derhalve door het college wordt genomen. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat het steeds de bedoeling is ge weest dat de gemeente uitnodigt, maar het zal duidelijk moeten zijn wie daarmee bezig zijn. Bekend is dat wel t.a.v. de vrouwenbeweging, maar niet precies welke vereniging het betreft. De heer VAN REIJEN merkt op, dat de gemeente toch door diverse groeperingen is benaderd, zodat de gesprekspartners bekend moeten zijn. Eventuele andere melden zich dan wel uit eigen beweging. Overigens weet hij, dat men zich al in een verband heeft verenigd. Waar het om gaat is, dat de gemeente initiatief neemt.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 69