■*- i -2- 5. Vestiging recht van uitweg ten behoeve van het hoogheemraad schap West-Brabant 7 6. Voteren krediet voor gemeentelijke basisadministratie conversie 7. 4e en 5e wijziging gemeenschappelijke regeling IZA-Noord-Brabant 8. Wijziging "regeling bestuursacademie Noord-Brabant" 9. Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van staangeld woonwagenstandplaatsen Steenbergen 10. Verdaging van de beslissing op verzoeken om schadevergoeding ex art. 49 W.R.O. van de heren J.F. de Bruin, D.J.G.P.M. Andriessen, v.o.f. Fa. A.J.D. Andriessen/Konandal Aluminium Bouwelementen 11. Deelneming aan het "HALT-projekt" voor de regio West-Noord-Brabant (alternatieve bezigheden door jongere plegers van vandalisme) 8 12. Overdracht zuiveringstechnische werken aan het Hoogheemraadschap West-Brabant 13. Votering krediet ad. f.180.000,= t.b.v. afwatering riooloverstort Zuid (25e wijziging begroting 1988) 14. Votering krediet ad. f.17.620,= t.b.v. aansluting woonarken op riolering (24e wijziging begroting 1988) 15. Woningbouwprogramma 16. Aanpassing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap West- Noord-Brabant 9 17. Primitieve begroting werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant 18. Huisvestingsoverzicht 1990 - 1992 Basisonderwijs 19. Aanvulling meerjarenprogramma o.g.v. de rijksbijdrag restauratie monumenten 1989 - 1993 20. Rondvraag (beging: C. v. Reijen) 20.1. Stofoverlast/kunstmestopslag CeHaVe (C. v. Reijen) 20.2. Caravans op parkeerplaatsen (D. Hage) 10 20.3. Opslag pluimveemest (D. Hage) 20.4. Handhaving politiepost Kruisland (J. van Zantvliet) 20.5. Vergadering verkeerscommissie (J. v.d. Watering) 20.6. Bestemming huidig politiebureau (J. v. Schilt) 20.7. Bestemming gemeente-kwekerij (H. v. Elzakker) 20.8. Verkeerssituatie hoek Nassaulaan-Dv. Orliënsstraat (M. Onland-v.Haaren) 11 20.9. Vergadering commissie ruimtelijke ordening (M. Onland- v.Haaren) 21. Sluiting

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 68