gemeente Steenbergen NOTULEN van de vergadering van de raad op donderdag 25 augustus 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Aanwezig: Derksen, A.J.M. voorzitter Adriaansen, A.J. wethouder van Elzakker, H.G. lid Franken, C.A. lid Hage, D.G. lid He ijmans, A.J. lid Machielse-Schouteren, D.E.M. lid van Nispen-Aarden, A.W.M.H. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid Ooms, C.J. wethouder van Reij en, C.H. lid Reijnders, M.P.M. lid van Schilt, J. lid van de Watering, J.L.M. lid van Zantvliet, J.W.C. lid Meulblok, W.P. secretaris Afwezig met bericht van verhindering: IJzermans, A.G.M. lid Publieke tribune: 7 personen Pers 4 personen INHOUD blz. 1. Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering van 25 augustus 1988 2.1. Ag.pt. 15 Votering krediet t.b.v. onderzoek Heense Sas (bladz. 9) 2.2. Ag.pt. 3.B.12. Recreatieve voorzieninge RvK Kruisland- Wouw (bladz. 5) Ag.pt. 12. Welzijnsplan 1988 - 1990 (bladz. 7) 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 3.A.VI.1. Brief Werknemerspartij inzake dependance A.B.G. (Mevr .v.d. Watering) 3.B.15. Snelheidscontroles (M. Reijnders) 4 3.B.19. (aanvulling) Vissterfte Middenvest (D. Machielse- Schouteren) 3.B.18. Tweede Afvalstoffenwet 1989-1994 (C. Franken) 5 3.B.13. Spreiding ophaling huisvuil op feestdagen (C. v. Re ij en) 6 4. Bepaling standpunt ten aanzien van voorontwerp nieuwe gemeen schappelijke regeling van het streekgewest westelijke Noord- Brabant i. f 1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 67