-10- 16.3. Behandeling aanvraag invalidenparkeerkaart (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt naar de stand van zaken t.a.v. de behandeling van de aanvraag van een door hem genoemde ernstige invalide. Hij vraagt om een snelle en soepele behandeling. De VOORZITTER antwoordt, dat aanvragen steeds binnen veertien dagen worden afgehandeld. Opgemerkt zij voorts, dat b&w van Steenbergen t.a.v. deze materie een zeer soepel beleid voeren, maar wel aan stringente richtlijnen gebonden is. 16.4. Ontsluiting Noord-Oost via D. v. Orliënsstraat (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt naar de stand van zaken. De VOORZITTER deelt mee, dat in augustus de raad een voorstel tot aankoop van het tweede pand kan verwachten. 16.5. Uitbreiding parkeergelegenheid achter de MAVO-school (A. IJzermans) De heer IJZERMANS constateert, dat op sommige dagen de parkeermogelijkheden in de binnenstad steeds nijpender worden. Hij suggereert om het doodlopend stuk Nieuwstad voor parkeerplaatsen te benutten. Dat kan als het hek achter de MAVO wordt opgeschoven. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. 16.6. Verbetering verkeerssituatie G. Vinckestraat (C. Franken) De heer FRANKEN is het opgevallen, dat het trottoir in de G. Vinckestraat wordt opengebroken. Hij vraagt zich af waarom dit werk niet is gecombineerd met de voorgenomen reconstructie t.b.v. de veiligheid van de fietsers. De VOORZITTER antwoordt, dat het gaat om een kabellegging en dat is iets heel anders dan een reconstructie. Daarnaast is en blijft het moeilijk om grip te krijgen op de nutsbedrijven met leidingen leggen. Dat gebeurt vaak onverwachts en op zeer korte termijn. Hij geeft wel toe, dat hem de eventuele combinatiemogelijkheid is ontschoten. 16.7 Fietspad Hooidijk (J. v. Schilt) De heer VAN SCHILT wijst erop, dat het recreatieve fietspad van de Hooidijk volledig geblokkeerd is door takken van het bomenrooien. Bovendien zijn de afscheidingspaaltjes langs het fietspad van lieverlee verdwenen, waardoor het landbouwverkeer van het fietspad gebruik maakt. Drie maanden geleden heeft hij hier ook al aandacht voor gevraagd. De VOORZITTER heeft deze klacht genoteerd en zal dit nagaan. 16.8. Gebruik Eerste Boutweg bij omleidingen (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. VAN NISPEN-AARDEN vraagt om bij evenementen in het dorpscentrum van Kruisland de Eerste Boutweg te gebruiken voor omleidingen met éénrichtingsverkeer. Onlangs zijn er problemen geweest, omdat bij de school en de Graaf Engelbrechtstraat vrachtwagens elkaar niet konden passeren. Dit nog los van de veiligheid bij de school. De VOORZITTER is voorstander van éénrichtingsverkeer bij omleidingen in Kruisland. De heer VAN ZANTVLIET vindt wel, dat bij een omleidingskeuze het advies van de politie moet worden gevraagd. Mevr. VAN NISPEN-AARDEN weet, dat de politie vóór openstelling van de Eerste Boutweg was.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 65