-9- Daarbij moet niet worden vergeten, dat de gemeenten het bedrijfsleven voor ontwikkelingen moeten interesseren en die nu vragen juist naar een haalbaarheidsonderzoek, zowel planologisch als financieel. Belangrijk is ook, dat zowel de provincie als het rijk in de ontwikkeling van de vaarroute vooral de werkgelegenheid op het oog hebben. Daarom is er b.v. zwaar gesubsidieerd in de brug over de Vliet en krijgt de stichting f. 50.000.per jaar provinciaal subsidie in managementkosten De heer FRANKEN vindt het dan ook belangrijk, dat de rondvaartboot niet aan het Benedensas maar in Steenbergen gestationeerd wordt. De VOORZITTER erkent dat, maar stationering van een rondvaartboot aan het Benedensas is thans niet in het geding en de Steenbergse haven biedt nog geen ruimte. De heer VAN REIJEN verklaart, dat zijn fraktie met het voorstel akkoord gaat, maar gaat er vanuit, dat het onderzoek door beleid wordt gevolgd. Hij ziet dit onderzoek als een onderdeel van een totaal beleid. De heer VAN SCHILT vindt het vreemd, dat de gemeente Steenbergen deze zaak al wel behandelt en Dinteloord nog niet. De VOORZITTER zegt dat dit te maken heeft met het feit, dat Steenbergen geen raadsvergadering in juli houdt en Dinteloord wel. Het voorstel van de vaarroute-stichting is pas op 10 juni j.l. ontvangen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. RONDVRAAG (begin: mevr. D. Machielse-Schouteren) 16.1. Aanpassing gebouwen t.b.v. gehandicapten (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE - SCHOUTEREN vraagt of het nieuwe gebouw van de streekgewestelijke G.G.D. volledig voor gehandicapten toegankelijk zal zijn. Mevr. VAN NISPEN - AARDEN lid van de volksgezondheidscommissie van het streekgewestkan hier met "ja" op antwoorden. Mevr. MACHIELSE - SCHOUTEREN vraagt naar de stand van zaken m.b.t. verbetering van de toegankelijkheid van de apotheek in Steenbergen De VOORZITTER weet, dat dit aan gemeentewerken is doorgegeven, maar het resultaat is hem nog niet bekend. Mevr. MACHIELSE - SCHOUTEREN herinnert er aan, dat haar fraktie-voorzitter al eens aandacht heeft gevraagd voor toegankelijkheid van winkels. In Bergen op Zoom gaat het stedelijk overleg aldaar binnenkort een enquête houden over de bereidheid van de winkeliers om de zaak aan te passen. Wellicht is het mogelijk om in 1989 in Steenbergen een dergelijke enquête te houden en aan aanpassingen een bescheiden subsidie te verbinden. Zij zal de enquêtelijst van Bergen op Zoom aan b&w verstrekken. De VOORZITTER vindt dit een goede suggestie en zal na de vakantieperiode hieraan aandacht besteden. 16.2. Overlast stofsluis Cehavé (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt of er al overleg met de Cehavé is gevoerd. De oogsttijd nadert weer met alle gevolgen voor de omwonenden van dien. De VOORZITTER weet, dat ook de Cehavé niet tevreden is over het funktioneren van de stofsluis. Een dezer dagen zal hij contact opnemen De heer IJZERMANS wijst er op, dat nakoming van de Hinderwetvergunningvoorwaarden moet worden geëist. De VOORZITTER stelt daartegenover de kroonuitspraak, die niet erg duidelijk is.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 64