mv -8- Wethouder ADRIAANSEN zal naar de stand van zaken van de nota ouderenbeleid bij de betreffende afdeling informeren en de raad berichten. Mevr. VAN NISPEN- AARDEN kan meedelen, dat binnen het gecoördineerde bejaardenwerk al aan de voorbereidingen is begonnen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 13. VERGOEDING SCHADE VANDALISME DIVERSE SCHOLEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 14. SCHOLENPLAN 1989 - 1991 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 15. VOTEREN KREDIET VAN f. 5.000,T.B.V. INSTELLEN ONDERZOEK NAAR RECREATIEVE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN AAN HET BENEDENSAS, WAARONDER BEHOUD VOETBRUG (zie wijziging begroting 1985) Mevr. ONLAND- VAN HAAREN verklaart, dat haar fraktie met het voorstel akkoord is. Uit de stukken blijkt, dat er ambtelijk overleg met de gemeente Dinteloord is geweest. Zij zou graag zien, dat er op zeer korte termijn ook bestuurlijk overleg plaatsvindt, want het standpunt van Dinteloord is onduidelijk. De VOORZITTER heeft inmiddels met de burgemeester van Dinteloord een afspraak voor maandag a.s. gemaakt. Helaas zijn dan beide wethouders met vakantie De heer HAGE is het met de intentie van het voorstel eens. Hij mist echter de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid, die aan een dergelijk onderzoek ten grondslag moet liggen. Hij denkt dan aan keuzes, zoals grootschalig of kleinschalig. Plannen maken is niet zo moeilijk, maar belangrijk is wat wel en wat niet kan of toegestaan wordt. Ook vindt hij, dat een onderzoek zich niet tot één lokatie moet beperken, maar ook De Heen en Steenbergen. Zo geven aanlegplaatsen in Steenbergen meer economische uitstraling naar het bestaand bedrijfsleven dan b.v. aan het Benedensas. De VOORZITTER antwoordt, dat het niet gaat om het maken van plannen maar het onderzoeken van mogelijkheden, dus ook beperkingen en belemmeringen. Daartoe behoort ook overleg met de provincie en niet te vergeten de eigenaar, het Hoogheemraadschap. Hij is zo voor dit onderzoek, omdat tot nu toe, ondanks vele jaren praten en overleggen, in feite nog weinig resultaat is geboekt. In het kader van de produktverbetering van de vaarroute bekijkt de "stichting vaarroute binnenwateren West-Brabant", waarvan spreker dagelijks bestuurslid is, lokatie voor lokatie, maar dit wel in het totale verband. Het Benedensas is daarin een vitaal punt en een van de aantrekkelijkste en mooiste plaatsen. De stichting kan ideeën aandragen en ontwikkelingen bevorderen, maar het zijn de gemeenten, die voor de invulling moeten zorgen. De heer HAGE is het hier mee eens, maar vindt, dat dan de gemeenten ook vooraf hun eigen visie moeten bepalen. De VOORZITTER meent, dat dat ook gebeurt, want vanzelfsprekend worden de gemeenten in het onderzoek betrokken.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 63