-6- 8. VERLENEN VAN MEDEWERKING AAN S.R.W. T.B.V. A. 9 WONINGEN IN NOORD-OOST B. VERSTREKKEN BIJDRAGE VOOR KOPKOSTEN C. VERSTREKKEN JAARLIJKSE BIJDRAGE D. GARANDEREN GELDLENING De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijk stemming overeenkomstig het voorstel. 9. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING IN HOOFDZAAK, BESTEMMINGSPLAN NATUURGEBIEDEN, 1971 EN NOORD-OOST, 1977 (RECREATIEVE VOORZIENINGEN BENEDENSAS EN DE HEEN, UITBREIDING INDUSTRIETERREIN REINIERPOLDER EN WOONWIJK NOORD-OOST) STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 10. VERVANGING BODEMREINIGER ZWEMBAD De heer IJZERMANS heeft t.a.v. het veiligheidsaspect in het antwoord van b&w gelezen, dat het reinigen 4 a 5 maal per week plaatsvindt. Hij heeft ook gelezen, dat maar één personeelslid daartoe bevoegd is. Wat gebeurt er als deze man b.v. ziek is. De VOORZITTER antwoordt, dat dan een externe bevoegde zal moeten worden ingezet Wethouder ADRIAANSEN weet, dat door het laten afdrijven van de afdeklaag het reinigen vanaf de kant kan gebeuren. Deze manier is wel arbeids-inten- siever, maar gereinigd kan er altijd worden. De heer IJZERMANS geeft in overweging om uitsluitend voor deze laatste methode te kiezen, waardoor risico's uitgesloten zijn. Wethouder ADRIAANSEN acht dit ongewenst, omdat dan het nut van de afdek laag afneemt. Daarom moet deze toepassing bij uitzondering plaatsvinden. De heer HAGE heeft vernomen, dat de chef-badmeester inmiddels ook voor het benodigde diploma bezig is en dit binnenkort zal behalen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 11. OVEREENKOMST MET HET WATERSCHAP ZOOMVLIET N.A.V. DE TOEDELING VAN WEGEN EN WATERLOPEN VAN DE RUILVERKAVELING KRUISLAND-WOUW De heer HAGE kan het met het voorstel eens zijn, want hij vindt het normaal, dat de doorgaande wegen, die door de gehele gemeenschap worden gebruikt, overgaan naar de gemeente. Hij erkent, dat het waterschap zijn best heeft gedaan en zal doen de wegen in goede staat over te dragen. Minder gelukkig is hij met de overname van particulieren wegen, die vaak nog onverhard zijn. Met het compromis, dat het waterschap zorg zal dragen voor het beheer en onderhoud van alle bermsloten is hij zeer tevreden. Alles bij elkaar is het goede zaak en daarvoor complimenteert hij het college en zijn medewerkers. De VOORZITTER merkt op, dat de overdracht van particuliere wegen nu een maal bij de wet is geregeld. Dit houdt in, dat de overheid die wegen over neemt. In het kader van de ruilverkaveling zijn in 1982 verschillende parti culiere wegen opgeknapt. Voor de resterende wegen ontvangt de gemeente van het waterschap f.57.000,=, zodra het werk is uitgevoerd. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 61