-5- Hij denkt dan aan: wat wil men bereiken, hoe wil men dat bevorderen en hoe veel heeft men daarvoor over. Hij ziet liever hierin standpunt bepaald en pas dan toetsing van de projecten daaraan. Hij geeft het college in over weging aldus te handelen. Ook al omdat er ieder jaar f. 30.000,= voor dit doel wordt gereserveerd is het een vereiste om eerst een algemeen beleid te bepalen en niet ad hoe projecten te realiseren. De VOORZITTER wijst er op, dat naast de recreatiemogelijkheden voor de mens het daarmee verband houdende effect van de werkgelegenheid zeer groot is. Waar het nu om gaat is het benutten van een groot rijksubsidie voor projecten, die in ruilverkavelingsverband mogelijk zijn en in een grote behoefte voorzien. De gemeente draagt slechts 25% bij De VOORZITTER zegt toe wat meer gegevens van het gevoerde en te voeren beleid t.a.v. de openluchtrecreatie in een volgende vergadering te verstrek ken 3.B.10. Inzameling batterijen op scholen (A. IJzermans) De heer IJZERMANS vraagt zich af hoe in het a.s. schooljaar kan worden gestart als er nu nog onzekerheid over keuze en leveringstijden van het be nodigd materiaal bestaat. De VOORZITTER is hiervan niets bekend, omdat de ambtenaar, die dit be handelt, thans ziek is. Wel zijn b&w van plan aan de glasbakken speciale batterijbakjes te hangen, zoals in meerdere gemeenten gebeurt. Het college komt hier echter nog uitgebreid op terug. De heer FRANKEN acht het gewenst om tevoren contact op te nemen met de scholen. 4. BEPALING STRAATNAMEN "INDUSTRIETERREIN REINIERPOLDER"3e en 4e FASE De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijk stemming overeenkomstig het voorstel. 5. VOORJAARSNOTA 1988 (C T/M E WIJZIGING BEGROTING 1988 EN WIJZIGING BEGROTING CAI-BEDRIJF De heer VAN REIJEN verklaart, dat zijn fractie met het voorstel akkoord gaat. Wel wil hij er voor pleiten om de in de voorlaatste alinea genoemde intentie om "te trachten" de overige aanpassingen in 1989 uit te voeren, wordt omgezet in "uiterste best doen". De RAAD besluit zonder hoofdelijk stemming overeenkomstig het voorstel. 6. VOORLOPIGE VASTSTELLING: A. GEMEENTEREKENING 1985 B. JAARREKENING 9185 GEM. GRONDBEDRIJF De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 7. le WIJZIGING "LEGESVERORDENING, 1988" I.V.M. WJZIGING AFGIFTE PASPOORTEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 60