•-es*' -4- 3.B. MEDEDELINGEN 3.B.5. Beschadiging bestrating bij bouwwerken (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN gaat er vanuit, dat als een particulier in een bestaande straat bouwt deze het herstel moet betalen. De VOORZITTER beaamt dit. 3.B.3. Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Mevr. ONLAND-VHAAREN wijst er op, dat de commissie gemeentewerken heeft aangedrongen op een reactie van de gemeente Steenbergen, waarin wordt gepleit op snelle aanleg van het resterende gedeelte van de Zoomweg. De VOORZITTER antwoordt, dat als de raad dat wenst hieraan gevolg zal worden gegeven. Hij herhaalt echter, dat het nu juist de bedoeling was om als streekgewest één vuist te maken en nadrukkelijk gezamenlijk te reageren. Mevr. ONLAND-VHAAREN vindt het goed verdedigbaar, dat Steenbergen ook apart reageert, want juist binnen haar grondgebied ontbreekt het stukje Zoomweg. Als de wegverbinding tussen Bergen op Zoom en Dassenberg gereed is, zal dat een aanzienlijk grotere verkeersdruk tot gevolg hebben. Bovendien komt ook de weg op de Philipsdam er aan. De heer HAGE ziet geen nut in een aparte brief van Steenbergen, omdat alle achttien gemeenten samen voor o.a. de snelle afbouw van de Zoomweg zullen pleiten. Wel zou Steenbergen bij het streekgewest nog eens kunnen aandringen om de Zoomweg met extra nadruk te vermelden. De VOORZITTER merkt in dit verband op, dat blijkens een brief van de provincie, de H.I.D. van de rijkswaterstaat Noord-Brabant heeft verklaard, dat de Zoomweg vóór 2000 zal zijn aangelegd. Bij genoemde brief was een kaart gevoegd, waarin de weg Philip Morris-Klutsdorp is verlengd tot aan de Zeelandweg-Oost. Daarop hebben b&w direct om nadere informatie over de betekenis hiervan gevraagd, want dat zou voor Steenbergen aanzienlijke ver lichting van het verkeer van de Philipsdam betekenen. De heer IJZERMANS steunt het voorstel van mevr. Onland-v.Haaren. Hoe meer reacties hoe beter. De heer HAGE zou, als er dan toch op de vierde nota wordt gereageerd vooral opgenomen willen zien het gegeven, dat Steenbergen veel centraler komt te liggen t.o.v. enkele Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. De VOORZITTER zegt toe alsnog daarvoor te zullen zorgen en daarbij beide te accentueren. accentueren 3.B.7. Realisatie groensingel caravanstalling Wildenhoeksestraat 7, Kruisland (A. IJZermans) De heer IJZERMANS heeft uit de uitgebreide toelichting, die betrokkene na de commissievergadering heeft gegeven, begrepen, dat het praktisch niet mogelijk is een groenblijvende beplanting te realiseren. Hij vraagt welk standpunt het college inneemt als dat juist blijkt en onderschreven wordt door deskundigen. De VOORZITTER antwoordt, dat als aanvrager gelijk blijkt te hebben het college uiteraard zijn eis niet zal handhaven. Inmiddels is er een aange past plan ingediend en dat zal door b&w worden beoordeeld. 3.B.12. Recreatieve voorzieningen in kader RvK Kruisland-Wouw (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN is het met de aangedragen alternatieven voorzover realiseerbaar eens. Hij mist echter uitgangspunten van beleid t.a.v. de openluchtrecreatie

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 59