-3- 1. OPENING De VOORZITTER, loco-burgemeester OOMS, opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee, dat burgemeester Derksen wegens vakantie en de heer Reijnders wegens verplichtingen op de MAVO-school verhinderd zijn de vergade ring bij te wonen. De heer HEIJMANS heeft er behoefte aan het college en de overige raadsleden hartelijk dank te zeggen voor de belangstelling tijdens zijn ziekte en verblijf in het ziekenhuis. Het is voor hem een belangrijke steun geweest en een van de oorzaken, dat hij vanavond weer aanwezig kan zijn. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 30 JUNI 1988 17.9 Kladse Molen (bladz. 8) Mevr. V.D. WATERING merkt op, dat de in de notulen genoemde zegswijze "tot Sint Juttemus" foutief is geschreven. Volgens Van Dale is dit "tot Sint Juttemis", dat wil zeggen: het gebeurt nooit. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen conform het concept, met inachtneming van de door mevr. v.d. Watering aangegeven verbetering. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.A. INGEKOMEN STUKKEN 3.V.4. "Waakvlamovereenkomst" Schelde-Rijnkanaal (J. v.d. Watering) Mevr. V.D. WATERING wil, naar aanleiding van het antwoord van b&w op commissievragen, de raad vragen om aan deze belangrijke overeenkomst extra aandacht te besteden. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat b&w de raad vragen om nu al f.0,41 per inwoner te reserveren, waarna nog verwerking in de voorjaarsnota zal plaatsvinden. Inmiddels is het overleg al zover gevorderd, dat er duidelijk heid over de kostenverdeling is. De staatssecretaris handhaaft haar stand punt, dat omslag over het gehele streekgewest dient plaats te vinden. Dat is echter niet haalbaar, zodat de overblijvende kosten onder de deelnemende ge meenten moeten worden verdeeld. De heer FRANKEN wijst er op, dat de raad nu een beslissing moet nemen, omdat vóór 15 juli bekend moet zijn of de gemeenten tot de noodzakelijke bijdrage bereid zijn. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming f.0,41 per inwoner te voteren. 3.VI. Stukken voor pré-advies aan b&w (A. IJzermans) De heer IJZERMANS is blij met het antwoord van b&w. 3.VI.2. Verzoek stichting Reinwater om financiële steun in 1989 (A. IJzermans) De heer IJZERMANS neemt aan, dat het verzoek in de augustusvergadering aan de orde komt en dat met een positief advies van b&w. De VOORZITTER antwoordt, dat dit subsidieonderzoek de gebruikelijke be handeling zal krijgen en de raad t.z.t. zal worden voorgelegd.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 58