-2- 4. Bepaling straatnamen "Industrieterrein Reinierpolder"3e en 4e fase 5. Voorjaarsnota 1988 (C t/m E wijziging begroting 1988 en wijziging begroting CA.I-bedrijf 6. Voorlopige vaststelling a. gemeenterekening 1985 b. jaarrekening 1985 gem. grondbedrijf 7. Ie wijziging "Legesverordening, 1988" i.v.m. wijziging afgifte paspoorten 8. Verlenen van medewerking aan S.R.W. t.b.v. a. 9 woningen in Noord-Oost b. verstrekken bijdrage voor kopkosten c. verstrekken jaarlijkse bijdrage d. garanderen geldlening 9. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging in hoofdzaak, be stemmingsplan natuurgebieden, 1971 en Noord-Oost, 1977 (recreatieve voorzieningen Benedensas en De Heen, uitbreiding industrieterrein Reinierpolder en woonwijk Noord-Oodt) Steenbergen 10. Vervanging bodemreiniger zwembad 11. Overeenkomst met het waterschap Zoomvliet n.a.v. de toedeling van wegen en waterlopen van de ruilverkaveling Kruisland-Wouw 12. Beantwoording vragen en reakties op welzijnsplan 1988-1990 13. Vergoeding schade vandaiime diverse scholen 14. Scholenplan 1989-1991 15. Voteren krediet van f. 5.000,t.b.v. instellen onderzoek naar recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden aan het Benedensas, waar onder behouden voetbrug (zie wijziging begroting 1985) 16. Rondvraag (begin D. Machielse-Schouteren) 16.1. Aanpassing gebouwen t.b.v. gehandicapten (D. Machielse 16.2. Overlast stofsluis Cehavé (A. IJzermans) 16.3. Behandeling aanvraag invalidenparkeer- kaart (A. IJzermans) 16.4. Ontsluiting N-0 via D.v. Orliënsstr. (A. IJzermans) 16.5. Uitbreiding parkeergelegenheid achter de MAVO-school (A. IJzermans) 16.6. Verbetering verkeerssituatie G. Vincke- straat (C. Franken) 16.7. Fietspad Hooidijk (J. v. Schilt) 16.8. Gebruik Eerste Boutweg bij omleidingen (A. v. Nispen) 16.9. Verbreding gedeelte Boswijkdreef in kader van ruilverkaveling (A. He ijmans) 17. Sluiting 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 57