-8- Wethouder OOMS antwoordt, dat er ter plaatse een aanzienlijk hoogtever schil is. Egaliseren is een dure zaak. Er is nu beplanting aangebracht met daarnaast gelegenheid voor carpooling. Hij stelt zich voor om de betrokken autobezitters te verzoeken om de auto voortaan daar i.p.v. in de Watertoren- weg te parkeren. Mevr. ONLAND-V. HAAREN bevreemdt dit, want in de verkeerscommissie is afgesproken in het kader van de ontsluiting van Noord-Oost na te gaan of er ruimte voor carpooling vrij komt. Dit zou zonder veel kosten kunnen, omdat de Watertorenweg te breed is. Zij is van de aanplant geschrokken. Mevr. V.D. WATERING beaamt dit. De VOORZITTER zegt te zullen nagaan wat in de verkeerscommissie is afge sproken, dat gerelateerd aan hetgeen nu is gerealiseerd. 17.9 Sloop Kladse Molen (J. v. Schilt) De heer VAN SCHILT heeft geconstateerd, dat de molen weer veel publici teit krijgt, zij het dat nu het definitief einde in zicht is. Monumentenzorg heeft n.l. vergunning tot sloop verleend, ook al had men liever behoud ge zien. De heer Kunen van Monumentenzorg denkt, dat met behulp van vrijwilli gers de Kladse Molen best te restaureren is. Spreker vreest, dat hij dan tot "Sint Juttemus" zal moeten wachten, want die vrijwilligers zullen niet zijn te vinden. 17.10 Overzicht gaten binnenstad (M Onland-v.Haaren) Mevr. ONLAND-V.HAAREN vraagt of het aan de raad verstrekte overzicht van woningbouwgaten in de binnenstad recent is want het bevat geen datum. De te keningen dateren van 1985. De VOORZITTER denkt niet, dat het overzicht tot heden is bijgewerkt. 18. SLUITING De VOORZITTER sluit om 20.27 de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgeste ld in de openbare vergadering van dé raad der gemeente Steenbergen0--- 30 juni 198$ de secretaris, van de burgemeester W.£. Meulblok C.F.J.» Ooms

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 55