-7- 17.5 Spreiding ophalen huisvuil op feestdagen (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN heeft met zijn vraag, gesteld in de commissie finan ciën, niet bedoeld, dat hij meteen al een spreiding wil zien. In het ver leden is hem toegezegd, dat bekeken zal worden of spreiding over de gehele gemeente mogelijk zou zijn om te voorkomen, dat steeds dezelfde wijken met ophaalloze dagen geconfronteerd worden. In 1988 is dat in Zuid driemaal het geval, n.l. 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag. Dat voorkomen wordt, dat twee weken achter elkaar geen vuilnis wordt opgehaald, zoals b&w ant woorden, acht hij vanzelfsprekend. Hij bedoelt niet om de omzetting voor een heel jaar door te voeren, maar incidenteel. Daardoor wordt bereikt, dat ook een andere wijk eens een week moet overslaan. Wethouder OOMS merkt op, dat hetgeen de heer van Reijen wil betekent, dat de het hele rooster moet worden omgezet. Dit is echter een onmogelijke zaak, omdat de vuilniswagens 100% bezet zijn. Ook de gemeenten Nieuw-Vosse- meer en Dinteloord zouden daarin moeten worden betrokken. Tot zijn spijt is het hem ontgaan om hem hierover destijds in te lichten. Het incidenteel omzetten is al problematisch genoeg en dat gebeurt dan ook alleen als er anders twee weken niet kan worden opgehaald. Overigens gaat het niet alleen om maandagen, want Koninginnedag, le en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag schuiven jaarlijks een dag op. De heer VAN REIJEN noemt als voorbeeld 1989. Dan vallen 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en le Kerstdag op maandag. Dat nu wil hij een beetje over alle wijken spreiden. Wethouder OOMS zal dit nog eens nagaan en aan de commissie gemeente werken voorleggen. 17.6 Stand van zaken bedrijvencentrum (C. Franken) De heer FRANKEN vraagt of er al over de aankoop beslist is. De VOORZITTER weet, dat men een bepaalde bezettingsgraad gegarandeerd wil zien. Hij zal bij de initiatiefnemers informeren. 17.7 Uitbreiding Kruisland (J. v. Zantvliet) De heer VAN ZANTVLIET verklaart, dat de Werknemerspartij met genoegen kennis heeft genomen van de opdracht van de stedebouwkundige om de uitbrei dingsmogelijkheden te bekijken. Hij vraagt om bij de locatie Brugweg ook het kruispunt Markt te betrek ken De VOORZITTER begrijpt de vraag, maar een oplossing kost veel geld en dat kan niet op de exploitatie van een kleine woonwijk drukken. De heer REIJNDERS ziet kans om bij nieuwbouw een andere route, die het kruispunt mijdt, te creëren. De VOORZITTER wijst er op dat het om geringe woningbouw zal gaan, waar door van een nieuwe ontsluitingsweg geen sprake kan zijn. Uiteraard zal dit aspect bij het stedebouwkundig ontwerp wel aan de orde komen. De heer REIJNDERS meent, dat ontsluiting van nieuwbouw op de Langeweg een extra gevaar gaat betekenen. Op deze straat wordt veel te hard gereden en hij denkt, dat snelheidsremmende voorzieningen niet uit kunnen blijven. Dat zal ook het gevaar op het kruispunt verminderen. De VOORZITTER zegt toe de door de sprekers aangevoerde elementen in de studie te laten meenemen. 17.8 Parkeergelegenheid Krommeweg/Nassaulaan (J. v.d. Watering) Mevr. V.D. WATERING is blij, dat aan een lang levende wens van de Werk nemerspartij om parkeerplaatsen aan de Krommeweg is voldaan. Zij vraagt waarom niet ook parkeerplatsen op de hoek Krommeweg-Nassaulaan, waar de bomen gerooid zijn, zijn gerealiseerd. Er is wel beplanting aangebracht.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 54