BBB -6- 17. RONDVRAAG (begin M. Reijnders) 17.1 Inzameling probleemstoffen en verpakkingsmateriaal daarvan (M Reijnders) De heer REIJNDERS heeft begrepen, dat er problemen dreigen met het kwijtraken van verpakkingsmateriaal van bestrijdingsmiddelen. In deze grote landbouwgemeente speelt dat extra. Hij heeft gehoord, dat dit materiaal door de gemeente geweigerd wordt, omdat de verwerkingskosten erg hoog zijn. Het gaat vaak om plastic vaten en die zijn groot van volume. Hij vraagt na te gaan of niet bundeling of pletten uitkomst kan bieden. Wethouder OOMS is van een weigering niets bekend. Wel weet hij dat inle vering bij de betreffende bedrijven mogelijk is. In Steenbergen zijn er twee gevest igd De heer REIJNDERS vernam, dat daaraan een grote papieren rompslomp ver bonden is. Ook denkt hij aan een samenwerkingsverband en enkele inzamel- plaatsen, waarna gezamenlijke aanbieding veel goedkoper kan zijn. Wethouder OOMS lijkt het beter om eerst contact op te nemen met beide in Steenbergen gevestigde gewasbeschermingsbedrijvenDeze voldoen aan de Hin- derwetsvoorwaarden en hij weet, dat zij een contract met de A.V.R. hebben. De heer REIJNDERS gaat het er vooral om, dat voorkomen wordt, dat derge lijk materiaal in de grond terecht komt. Daarom ziet hij wel degelijk een preventieve taak voor de gemeente. De VOORZITTER antwoordt, dat het college volop bezig is om een oplossing voor de inzameling van probleemstoffen te vinden. Ook het door de heer Reijnders genoemde aspect zal aandacht krijgen. Van het resultaat van het door wethouder Ooms toegezegde contract met de beide bedrijven zal medede ling worden gedaan. 17.2 Geluidhinder Burg, v. Loonstraat (M. Reijnders) De heer REIJNDERS vraagt naar aanleiding van het streekgeweste1ijk "MUG"-rapport of de buiten de geslecteerde projecten vallende Burg. v. Loon straat niet naar een hogere prioriteit kan worden gebracht. Door de wering van het zwaar verkeer in de binnenstad is deze straat zwaarder belast en on danks de asfaltering benadert deze toch de grens van 70 dBA. Na de opening van Philipsdam verwacht hij een aanzienlijke toeneming van vooral vrachtver keer met ook gevolgen voor de mate van geluidsoverlast. Het gaat immers om ongeveer honderd woningen. De VOORZITTER antwoordt, dat er binnenkort tellingen worden gehouden, die meer inzicht zullen verschaffen. Er is een beperkt budget voor woningisolatie beschikbaar en de gemeente draagt elk jaar projecten aan. Helaas scoren die nog niet hoog. 17.3 Verlichting voetpad Molenweg t.b.v. Enka (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN herinnert aan haar vraag twee maanden geleden gesteld, omdat het ter plaatse erg donker is. Wethouder OOMS antwoordt, dat in ieder geval vóór het najaar verlichting zal worden aangebracht. Het plaatsen van lichtmasten gebeurt in groter ver band, omdat het anders extra duur wordt. 17.4 Oorzaak vissterfte Middenvest (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN vraagt of de oorzaak van de vissterfte in de Middenvest al bekend is. De VOORZITTER verklaart, dat dit nog in onderzoek is. Zodra de uitslag hem bekend is zal hij dit de raad meedelen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 53