-3- 1. OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen welkom. Hij deelt mee, dat verhinderd zijn de vergadering bij te wonen: A. Heijmans wegens verblijf in het ziekenhuis, A. IJzermans in verband met ziekte en A. Hage door vakantie. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 26 MEI 1988 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststel ling van de notulen overeenkomstig het concept. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN A. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. B. MEDEDELINGEN red: geen vragen en opmerkingen) 4. VERKOOP 30 m2 GROND AAN A. AARTS, PAST. KERCKERSTRAAT 1 TE STEENBERGEN (Tevens algemene discussie over eenheid in prijs) De heer REIJNDERS wil pleiten voor het hanteren van eenheidsprijzen. Dit bevordert de duidelijkheid naar de burger, die vaak niet begrijpt waarom er tussen stukjes grond prijsverschillen moeten zijn. Mochten andere belangen een rol spelen dan zou de grond om niet kunnen worden overgedragen. Het gaat hem erom, dat de mensen vooruit weten wat zij moeten betalen als zij bij de gemeente een aanvraag om aankoop van een stukje grond willen indienen. De VOORZITTER antwoordt, dat nu eenmaal niet elke verkoop en elke grond hetzelfde is. B&W streven naar een eenheidsprijs, maar elementen als lig ging, gebruik en beperkingen beïnvloeden de te bepalen verkoopprijs. Bij el ke verkoop wordt dit de candidaatkoper en de raad uitgelegd. De heer FRANKEN vindt het dan wel vreemd, dat voor tuingrond aan de heer Aarts f10per m2 wordt bedongen, terwijl onder agendapunt 5 f.5,= wordt gevraagd Wethouder OOMS merkt op, dat de grond, die f,10,= moet opbrengen vlakbij de woning ligt en die van f.5,= niet. Ook in het verleden is steeds dit on derscheid gemaakt. Ook al betreft het in beide gevallen tuingrond, het een is als een huisperceel te beschouwen en het andere juist niet. De aanwezig heid van betonriolering verlaagt de waarde van grond, want beperkt het ge bruik. De VOORZITTER vult aan, dat bij elk voorstel de prijsstelling onderbouwd is, daarmee het eenheidsprincipe onaangetast latend. De heer VAN REIJEN vindt ook, dat een en ander niet erg duidelijk voor de burger is. Hij heeft dat ook in de commissie financiën betoogd, ook al ziet hij hiervan niets in het verslag opgenomen. Overigens constateert hij een andere tegenstrijdigheid in de voorstellen, n.l., dat het ene stukje grond verhuurd wordt en het andere verkocht. Hij vraagt zich af of de kopers, behalve de woningstichting, de keus hebben gehad tussen huur en koop. Waar het om gaat is, dat voor de burgers het beleid op dit terrein niet duidelijk is.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 50