-5- De heer HAGE kan met de heer Heijmans meedenken. Als men de huurders een goed aanbod doet dan moet het toch mogelijk zijn het vooropgstelde doel te bereiken. Rekening houden met bijzondere omstandigheden, zoals een as- perge-veld, moet dan ook kunnen. Een rustige aanpak zal zeker tot het ge wenste resultaat leiden. Wethouders OOMS en de VOORZITTER zeggen toe in de februari-vergadering met een voorstel te komen. A.V.8 Kredieten voor gevel isolatieprojecten De heer IJZERMANS heeft tot zijn vreugde gelezen, dat de gemeente alsnog andere projecten heeft aangemeld. Hij vraagt of er een termijn is aan te geven i.v.m. de investeringen, die de mensen zelf willen doen. Mogelijk zijn betrokkenen over de stand van zaken te informeren, zodat men daar rekening mee kan houden. De VOORZITTER kan geen enkele termijn noemen. De budgetten zijn gelimi teerd en er is totaal geen zicht op honorering. Zolang men zich niet tot de gemeente wendt is het niet mogelijk informatie te verstrekken. De heer IJZERMANS zal opgave verstrekken van mensen, die een aanvraag om subsidie hebben ingediend. BMededelingen B6 presentieRelden commissies. De heer VAN ELZAKKER constateert, dat b&w door het bedrag op f.65,= te handhaven niet voldoen aan de door de minister toegestane marge van -20%. Dit dient dan n.l. f.65,60 te zijn. Hij stelt voor om het presentiegeld op f.66,= te bepalen. De VOORZITTER erkent dit en neemt het voorstel van de heer van Elzakker over. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming het presentiegeld voor com missies op f.66,= te bepalen. B7 continRentering nieuwbouwproRramma 1988. De heer HAGE meent, dat een toewijzing van één premiehuurbeleggerswoning slechts van theoretische betekenis kan zijn. Dit bewijst, dat de provin cie weinig praktisch te werk gaat. Wethouder OOMS beaamt dit en deelt mee, dat inmiddels die woning in het streekgewest voor ruil is ingebracht. AANVULLING. B.10 Rapport Prov. Org. Gehandicapten Overleg (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN wil alvast de indrukken van de P.v.d.A. mee geven, die wellicht in het b&w-voorstel kunnen worden meegenomen. Zo vindt haar fractie, dat er in overleg met gehandicaptenorganisaties en/of -adviescommissie een meerjarenplan moet worden opgesteld. Daarin kunnen achterstallige aanpassingen gefaseerd worden aangepakt, voorzien van een kostenoverzichtJaarlijks kunnen dan gelden worden uitgetrokken. typ:IS/0902(r3)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 5