-2- blz 10. Verkoop 2000 grond aan P. v.d. Vloet, Prinses Marijkestraat 4 35 te Dinteloord 11. Herziening huurcontract St. Openbare Bibliotheek Steenbergen 5 12. Aanbieding: a. gemeenterekening 1985 5 b. jaarrekening 1985 c. gemeentelijke grondbedrijf 13. Vaststelling "Legesverordening, 1988", intrekking "Legesverorde- 5 ning1981" 14. Verdaging van de beslissing op verzoeken ex artikel 49 W.R.O. van 5 de heren J.F. de Bruin, D.J.G.D.M. Andriessen, v.o.f Fa. A.J.D. Andriessen en Zn. en Konandal aluminium bouwelementen 15. Beslissing op het AROB-bezwaarschrift van mw. L. v. Terheijden- 5 Raats i.v.m. weigering tot het nemen van een voorbereidingsbesluit 16. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het bestemmings- 5 plan kom Welberg (voorheen speelterrein Laurentiusdijk) 17. Rondvraag (begin M. Reijnders) 6 17.1. Inzameling probleemstoffen en verpakkingsmateriaal daarvan 6 (M. Reijnders) 17.2. Geluidhinder Burg. v. Loonstraat (M. Reijnders) 6 17.3. Verlichting voetpad Molenweg t.b.v. Enka (D. Machielse- 6 Schouteren) 17.4. Oorzaak vissterfte Middenvest (D. Machielse-Schouteren) 6 17.5. Spreiding ophalen huisvuil op feestdagen (C. v. Reijen) 7 17.6. Stand van zaken bedrijvencentrum (C. Franken) 7 17.7. Ontbreiding Kruisland (J. v. Zantvliet) 7 17.8. Parkeergelegenheid Krommeweg- Nassaulaan (v.d. Watering) 7/8 17.9. Sloop Kladse Molen (J. v. Schilt) 8 17.10 Overzicht gaten binnenstad (M. Onland-vHaaren) 8 18. Sluiting 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 49