-9- 10.6 STAND VAN ZAKEN BEDRIJVENCENTRUM (C. Franken) De heer FRANKEN informeert naar de stand van zaken. De V00RZITER antwoordt, dat men de grond nu in optie heeft en half mei over de aankoop zal beslissen. Dit zal afhankelijk zijn van de bestaans grond 10.7 BOUW NIEUW POLITIEBUREAU (D. Hage) De heer HAGE heeft in een regionaal dagblad gelezen, dat binnenkort de bouw zal worden aanbesteed. De VOORZITTER is hiervan niets bekend; hij weet, dat dergelijke gebouwen sinds kort kabinetsbeslissingen zijn. Er is wel goede hoop, dat het bureau gaat komen. 10.8 RECTIFICATIE VERSLAG CIE GEM. WERKEN (M. Onland-v.Haaren) Mevr. ONLAND-V.HAAREN heeft in het verslag van de vergadering van de commissie gemeentewerken een fout ontdekt. In de eerste regel is in plaats van 28 april 1988 vermeld 27 augustus 1987. 10.9 PLATTEGROND STEENBERGEN (M. Onland-v.Haaren) Mevr. ONLAND-V.HAAREN komt terug op het antwoord van b&w op de door haar in de cie gem. werken gestelde vraag. Zij beschikt echter over een gekleurde plattegrond, waarop Noord-Oost, het Hoogje en het laatste stukje van Zuid ontbreken De VOORZITTER antwoordt, dat aan de twee laatste uitgaven van de gemeen- tegids geen plattegrond meer is toegevoegd. Deze zijn te kostbaar om gratis te verstrekken. Telkens wanneer de voorraad is uitgeput worden nieuwe ver vaardigd, die dan uiteraard worden bijgewerkt. De heer REIJNDERS acht het wel belangrijk, dat de stadsplattegronden aan de weg steeds geactualiseerd worden. Daarvan wordt zeer druk gebruik ge maakt De VOORZITTER is het hiermee eens en zal hieraan aandacht besteden. 11. SLUITING De VOORZITTER sluit om 21.10 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Meulblok steld van de van 26

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 47