De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat wethouder Ooms nog even met de ker- misbond contact wil opnemen, omdat de bond zich formeel op het kermisregle- ment kan beroepen. Hij kan zeggen, dat er toch vergunning is verleend, er daarbij op wijzend, dat het om een overschrijding van slechts enkele dagen gaat. Dat lijkt hem een elegante aanpak. De heer IJZERMANS meent, dat deze kwestie aantoont, dat verslaglegging bij belangrijke besprekingen noodzakelijk is. De VOORZITTER ontkent, dat er in dit geval van een belangrijke bespre king sprake was. Als het kermisreglement wordt gehanteerd is er geen pro bleem. Als de raad het college adviseert de braderie-vergunning alsnog te verlenen en de eventuele consequenties daarvan accepteert dan zullen b&w conform beslissen. Het overleg van wethouder Ooms met de kermisbond acht hij een passende stap. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming daarmee akkoord te gaan. 10.2 RECREATIEVE VOORZIENINGEN AAN BOVENSAS (M. Reijnders) De heer REIJNDERS vraagt wanneer de geplande voorzieningen aan het Bovensas worden gerealiseerd. Wethouder OOMS antwoordt, dat eerst het plan van toedeling moet zijn vastgesteld. Inmiddels is bericht ontvangen, dat het plan Bovensas subsidia bel is. Zo spoedig als mogelijk zullen de voorzieningen tot stand worden ge bracht 10.3 HUISVESTING BUREAU RIJKSPOLITIE IN KRUISLAND (M. Reijnders) De heer REIJNDERS heeft zijdelings vernomen, dat mogelijk de rijkspoli tie in een gedeelte van de Tuimelèr geïnteresseerd is. De VOORZITTER deelt mee, dat thans onderzoek plaats vindt naar de benut ting van de gemeenschapsgebouwen. Vraag is ook of de rijksgebouwendienst daar iets in ziet en of de minister daarvoor financiële middelen wil vrij maken. Feit is wel, dat het huidige gebouwtje versleten is. De politie eist een afzonderlijk geheel en dat betekent bouwkundige voorzieningen. Op korte termijn verwacht hij geen duidelijkheid. 10.4 STUK RIJDEN TROTTOIRHOEKEN (A. IJzermans) De heer IJZERMANS heeft in de commissie hiervoor aandacht gevraagd. Hij heeft niet om kinderkeien gevraagd, zoals het verslag en het antwoord van b&w vermelden, maar om hinderblokken, die 10 a 12 cm. boven het trottoir uitsteken. Hij heeft de d.g.w. aangeboden enkele monsters te tonen. Wethouder OOMS stelt dit op prijs. 10.5 BESCHADIGING BESTRATING BIJ BOUWWERKEN (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN, wijzend naar de situatie op de Molenweg, vraagt of de gemeente de aan trottoirs, fietspaden e.d. toegebrachte schade ver haalt. De VOORZITTER lijkt het voor de hand liggen, dat dit gebeurt. Hij zal dit nagaan. i* *n

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 46