-5- De heer VAN REIJEN vindt het frappant, dat mevr. Onland een aantal can- didaatcategorieën noemt, die meestal financieel de zwaksten zijn. Gezien de hoogte van de huren komt dat neer op huursubsidie. De VOORZITTER meent, dat dan een hogere gemeentelijke bijdrage met een laag huurbeding uitkomst biedt. Mevr. V.D. WATERING verklaart, dat haar fractie dezelfde mening als door mevr. Onland is toegedaan. De heer HAGE begrijpt nog niet goed, waarom aan een ondernemer, die met een kostendekkend plan komt, een aanmoedigingspremie moet worden gegeven. Het nemen van risico hoort bij ondernemingsschap. Het huisvestingsbelang doet hem niet tegen stemmen, maar van harte gaat het niet. De VOORZITTER wijst er op, dat het bouwplan op papier kostendekkend is, ook omdat de ondernemer over de grond beschikt. De heer IJZERMANS vraagt aandacht voor de vroegere functie van de dans school, n.l. tientallen jaren een groot garagebedrijf. Het houden van bodem onderzoek lijkt hem zeer gewenst. De VOORZITTER antwoordt, dat dit aspect niet is overwogen. Hij zegt na der onderzoek toe. De heer FRANKEN meent, dat de ondernemer hiervoor zelf moet zorgen. De VOORZITTER zegt toe hieraan alsnog aandacht te zullen besteden, waar toe ook behoort voor wiens rekening de onderzoekkosten zullen zijn. De heer REIJNDERS heeft ook problemen met de bijdrage-verleningomdat het plan kostendekkend is en hij het vragen om moeilijkheden vindt om tussen twee bedrijven woningbouw te plegen. Hij zou liever een groter project aan gepakt zien dan een klein stukje tussen niet-woonbebouwing De VOORZITTER erkent, dat het niet de meest gelukkige locatie is, maar het college heeft na afweging van de vóór- en tegens gemeend het voorliggen de voorstel te kunnen doen. Hij brengt het voorstel in hoofdelijke stemming. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel, waarbij de heren Reijnders, van Reijen en IJzermans geacht wensen te worden te worden te hebben tegen gestemd. 7. VERDAGING BESLISSINGSTERMIJN MET 30 DAGEN T.A.V. HET A.R.O.B. BEZWAAR - SCHRIFT VAN MEVR. V. TERHEIJDEN-RAATS I.V.M. WEIGEREN NEMEN VOORBEREI- DINGSBESLUIT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. GARANDEREN GELDLENING STICHTING REGIONAAL WONINGBEZIT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. RENOVATIE KOUDENBERG 1 (17e WIJZIGING VAN DE BEGROTING 1988) Mevr. V.D. WATERING bevreemdt het, dat nu wel renovatie mogelijk blijkt, terwijl aanvankelijk het ministerie tegen de wil van de raad in bouw bij de basisschool voor stond. Zij is blij, dat nu toch voor de goedkopere oplos sing is gekozen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. IK

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 43