m&mm -4- 5. BENOEMING LEDEN EN PLV-LEDEN COMMISSIE VAN ADVIES EN BIJSTAND BEGROTINGS AANGELEGENHEDEN De RAAD besluit zonder discussie en bij acclamatie overeenkomstig het voorstel 6. VERDELING DER GELDEN INGEVOLGE DE WET OP DE STADS- EN DORPSVERNIEUWING (VOLUMEBESLUIT 1988 II) De heer HAGE is ingenomen met het plan van een particulier om wooneen heden in de vrije sector te bouwen. Wel vraagt zijn fractie zich af of dit plan voor een bijdrage in aanmerking moet komen. De reden hiervan is, dat het plan op zich rendabel is. Hij vreest, dat er zo een precedent wordt geschapen voor andere geïnteresseerden. Bovendien acht hij de locatie niet gelukkig door de aanwezigheid van o.a. een dansschool. Hij ziet liever, dat het gehele gebiedje daar bezien wordt en dat daarna pas wordt beslist over bij dragen Ook vindt hij, dat er projecten zijn, die hogere prioriteit hebben, zoals het terrein achter het mortuarium en de pot milieuhinderlijke bedrijven. Al met al vraagt hij waarom aan dit bouwplan f.40.000,= moet worden bijge dragen De VOORZITTER acht het kostendekkend zijn maar betrekkelijk, omdat dit nog zal moeten blijken. Inderdaad is de ligging niet optimaal, maar het col lege ziet daar toch wel graag bebouwing. Op het totaal van de investering is de gemeente-bijdrage meer te zien als een aanmoedigingspremie. Er is duide lijk behoefte aan kleine woningen in de stad. Als men niet naast een dans school wil wonen moet men daar niet huren. Andere en hogere prioriteiten, die er zijn, lijden door deze bijdrage geen schade, omdat het dan om zeer aanzienlijk hogere investeringen gaat. De heer VAN REIJEN deelt mee, dat zijn fractie het in grote lijnen met het beleidsvoornemen t.a.v. de sanering van milieu-hinderlijke bedrijven eens is. Daarin dient ook de Cehave te worden betrokken, al hangt daar een wel erg hoog kostenplaatje aan. Hij denkt, dat daarvoor ook de provincie is te interesseren. De VOORZITTER meent, dat de hinder van de Cehave niet van dien aard is, dat daarvoor de provincie is aan te spreken. Door hinderwetvoorwaarden is ook het nodige bereikt of te bereiken. De gedeputeerde heeft al duidelijk gemaakt, dat hij andere prioriteiten heeft. De heer VAN REIJEN stelt, dat de fractie van de P.v.d.A. in principe tegen geldelijke steun aan particulieren, die uit winstoogmerk bouwen, is. Daarnaast is hij het met de heer Hage eens, dat woningbouw in het Pomp- straatje niet voor de hand ligt en geen stadsvernieuwing is. Ook zijn frac tie acht de aanpak van het terrein achter het mortuarium van hogere priori teit en ziet van een bijdrageverlening een precedentwerking uitgaan. De VOORZITTER ziet het precedent niet, want de raad beslist van geval tot geval op argumenten en overwegingen. Ook al gaat het om een wat moeilij ke plaats, bouwen daar betekent b.v. ook sociale controle. Als argument voor een bijdrage heeft ook gegolden het nemen van risico door juist op die plaats te bouwen en het belang van de volkshuisvesting. Mevr. ONLAND-VAN HAAREN steunt het voorstel van b&w. Het C.D.A. vindt bouwen ter plaatse juist wel een goede zaak. Er wordt een stukje binnenstad verbeterd en er komen wooneenheden waar grote behoefte aan is. De vergrij zing, echtscheidingen en jongeren, die zelfstandig willen gaan wonen, leiden tot een grote vraag naar kleine woningen. Bovendien woont men graag in het stadscentrum en ziet zij in de bijdrage een stimulans voor particuliere bouw.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 42