-3- OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen welkom. Hij deelt mee, dat mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN door familie-omstandighe den verhinderd is de vergadering bij te wonen. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 31 MAART 1988 Mevr. V.D. WATERING merkt op, dat op bladzijde 4, onder punt B.15, in de 3e alinea abusievelijk mevr. "Soffers" i.p.v. vd"Watering" is vermeld. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van de no tulen overeenkomstig het concept met verbetering van de naam, zoals door mevr. v.d. Watering is gesignaleerd. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.A. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. BMEDEDELINGEN B.8. Toegankelijkheid openbare gebouwen voor gehandicapten/rookvrije ruimten Jv.d. Watering) Mevr. V.D. WATERING verklaart, dat de Werknemerspartij verheugd is met de aanpak van dit belangrijke aspect voor de gehandicapten, dat vooral door haar partij op gang is gebracht t.a.v. de stembureaus. Er zijn een aantal stembureaus, die niet voor aanpassing worden ge noemd. Zij denkt dan o.a. aan de Jacinta-schoolDaarvoor is het Scou- tingsgebouw een goed alternatief en voor Zuid lijkt haar De Vonk zeer geschikt. Zij raadt aan om daartoe nu al voorbereidingen te treffen, zodat het niet als vorige malen te laat is. Ook voor de kleuterschool Koudenberg zijn voorzieningen nodig. De VOORZITTER zegt toe daarnaar te streven, al blijft het altijd mo gelijk zelf een keuze voor een stembureau te maken. Het is de bedoeling de aanpassing over enkele jaren te spreiden en het is niet altijd moge lijk door voorzieningen het gewenste effect te bereiken. Ook particu liere instellingen zullen moeten worden geïnteresseerd. De heer IJZERMANS bestrijdt de mededeling van b&w in hun antwoord op zijn vraag in de commissie gemeentewerken, dat het trottoir vóór de apotheek te smal voor een hellingbaan zou zijn. Hij is blij met de toe zegging dat hiervoor contact met de apotheker zal worden opgenomen. De VOORZITTER antwoordt, dat een plannetje zal worden gemaakt, waar uit zal blijken of een hellingbaan mogelijk is. De heer VAN REIJEN heeft in dit kader tijdens de vorige vergadering aandacht gevraagd voor het creëren van rookvrije ruimten in openbare gebouwen. Inmiddels heeft hij uit de pers vernomen, dat de gemeente Wouw maatregelen heeft getroffen. De VOORZITTER zegt overweging toe. 4. VERKOOP 84 m2 GROND AAN A. V.D. KLEYN, KROMMEWEG 14 TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijk stemming overeenkomstig het voorstel. IfcsjiT

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 41